41. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 5. 7. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Gradivo

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del

 6. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama

 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli-Šišenski hrib

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/13 Bonifacija

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepov o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Center Četrtne skupnosti Šmarna gora«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Odloka o štipendiranju

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 16. Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje

 17. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje za leto 2009

 18. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše za leto 2009

 19. Predlog Sklepa o določitvi razmerij za osnovna plačila direktorjev javnih podjetij, meril uspešnosti in višine spremenljivih prejemkov ter drugih pravic

 20. Predlogi Sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju, strokovni vodji in pomočnici direktorja za pravno področje javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2009

 21. Predlog Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 22. Predlog Sklepa o določitvi uporabnine

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 23. Predlog Odloka o določitvi imen ulic, potekov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

 24. Osnutek Odloka o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko na območju Mestne Občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik