23. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 31. 5. 2021 / 15:30

Obvestilo |  Glasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin s predlogom za hitri postopek

 6. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 8. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027, za leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljani s predlogom za hitri postopek

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost poveljniku Gasilske brigade Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Sklepa o oceni redne delovne uspešnosti direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlogi sklepov o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev in direktoric javnih zavodov s področja kulture: Center urbane kulture Kino Šiška, Festival Ljubljana, Javni zavod Kinodvor, Javni zavod Ljubljanski grad, Mestno gledališče ljubljansko, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana in Živalski vrt Ljubljana za leto 2020 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 14. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in pomočnikov direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2020
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice in pomočnika direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2020

 15. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2021 iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2021 iz naslova povečanega obsega dela
  c) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mladi zmaji za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 iz naslova povečanega obsega dela

 16. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu za obdobje od 1. 11. 2020 - 31. 12. 2021 iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu za obdobje od 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020

 17. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Mirana Jarca, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Vrhovci iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani iz naslova povečanega obsega dela

 18. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev vrtcev Mestne občina Ljubljana za leto 2020
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občina Ljubljana za leto 2020
  c) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občina Ljubljana za leto 2020
  č) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana za leto 2020
  d) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani za leto 2020
  e) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik