7. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 23. 9. 2019 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 od 1. 1. do 30. 6. 2019

 6. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra – na nepremičninah ID znak: parcela 1732 200/241, parcela 1722 1707/252, parcela 1721 300/2, parcela 2636 2226/6, parcela 1753 756/2, parcela 2636 598/4, parcela 2636 598/3, parcela 2636 598/7, parcela 2636 2226/5, parcela 1732 200/173, parcela 1732 200/288 in parcela 1732 200/292

 7. Predlog Odredbe o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 8. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 3274/8 k. o. 1725 Ajdovščina in parc. št. 2220/5 k. o. 2636 Bežigrad

Sprejeti dnevni red

Zapisnik