12. seja Mestnega sveta MOL

Hribarjeva dvorana, Ljubljanski grad, 4. 5. 2020 / 15:30

Predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata

Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta MOL

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega gledališča ljubljanskega za obdobje 2020-2024

 6. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2019

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 8. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana

 10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora MS-132, MS-171 in MS-172

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 229 ŠMARTINKA – ŽITO (del) (umik točke)

 12. Predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 13. Predlog Koncesijskega akta za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana

 14. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 2636 2223/3, parcela 2636 598/5 in parcela 1732 658/8

 15. a) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Prodajne pogodbe za počitniški dom v Poreču, Republika Hrvaška (umik točke)
  b) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Menjalne pogodbe

 16. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi

  Umik točke iz dnevnega reda

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik