4. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 20. 5. 2019 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2019
  b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2019
  c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za solastniški delež nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 127/123, k. o. 1730 Moste

 6. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2017 do 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2019 do 2020 (umik točke)

 9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-236, za stavbo Dvorni trg 1

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za dela enot urejanja prostora SL-198 in SL-203

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici
  Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje januar 2018 –
  december 2018 iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega
  zavoda Kinodvor za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  c) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda
  Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na
  trgu
  d) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega
  zavoda Ljubljanski grad za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  e) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega
  zavoda Mestno gledališče ljubljansko za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev
  na trgu
  f) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda
  Muzej in galerije mesta Ljubljane za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na
  trgu
  g) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega
  zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih za leto 2018 iz naslova prodaje
  blaga in storitev na trgu
  h) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega
  zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in
  storitev na trgu
  i) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda
  Festival Ljubljana za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 13. Osnutek Odloka o poimenovanju trga in parka na območju Mestne občine Ljubljana

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik