Vrtički v Ljubljani

Vedno večja želja po kakovostni in zdravi hrani

Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ima več namenov in ima tako ekonomski kakor tudi socialni potencial. Njen primarni namen je pridelovanje vrtnin za lastne potrebe, na ravni mesta pa gre za pomemben dejavnik povečevanja stopnje samooskrbe.

Pridelovanje hrane na manjših površinah je tudi izredno pomembna povezovalna dejavnost z močnim potencialom medgeneracijskega sodelovanja, povečevanja socialne vključenosti in dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta. Vse več je povpraševanja po najemu vrtička s strani ne samo mladih družin, temveč tudi celo študentov. Želja po kakovostni in zdravi hrani ter preživljanju prostega časa z vrtičkarstvom vedno hitreje prevzema tudi mladino. 

Vrtiček ("gartlc") je imela vedno vsaka slovenska domačija. Navada "imeti vrtiček" je s priseljenci prišla tudi v urbana središča. Največji razmah postavljanja vrtičkov tako beležimo predvsem ob novo nastalih stanovanjskih soseskah.

Vrtičkanje za zdravje in dobro počutje

Vrtičkanje v Ljubljani smo predstavili tudi v oddaji ZA zdravje in dobro počutje:

Postopek zakupa vrtička na urejenem območju za vrtičke v lasti Mestne občine Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana imamo urejenih že 9 območij za vrtičkarstvo, in sicer: Dravlje, Štepanjsko naselje, Ježica, Rakova jelša, Vojkova, Iga Grudna, Grba, Vižmarje - Brod in Muste

  1. MOL odda posamezen vrtiček z neposredno pogodbo ali javnim zbiranjem ponudb v skladu z Odlokom o urejanju in oddaji zemljišč mestne občine Ljubljana (Uradni list , št. 9/2020).
  2. Zakupnik posameznega vrtička je lahko le fizična oseba s prebivališčem na območju MOL, ki na območju MOL ni lastnik zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin.
  3. Z neposredno pogodbo se odda posamezen vrtiček znotraj območja, za katerega preneha zakupno razmerje, in sicer prvemu čakajočemu kandidatu na seznamu ponudnikov za sklenitev zakupne pogodbe za posamezno območje, ki ga vodi Oddelek za varstvo okolja. Za oddajo prostega vrtička MOL na spletni strani objavi namero o sklenitvi neposredne pogodbe.
  4. Za uvrstitev na čakalno listo za zakup vrtička na območju, kjer ni prostega vrtička, kandidat za zakup vrtička odda Prijavni obrazec. Prijavni obrazec lahko kandidat pošlje po e-pošti glavna.pisarna@ljubljana.si, po navadni pošti na naslov  Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana oziroma ga odda osebno, v času uradnih ur, v vložišče Mestne občine Ljubljana, Mačkova 1, 1000 Ljubljana.
  5. Na na novo urejenih vrtičkarskih območjih MOL vrtiček odda z javnim zbiranjem ponudb, ki se objavi na spletni strani MOL. 
  6. Javni pozivi in namere so objavljeni na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Cena zakupa vrtička

Cena zakupa za znaša 1,00 evrov/m2/leto za območja, kjer so vrtički opremljeni z individualnimi lopami. Za ostala območja znaša cena 0,70 evrov/m2 /leto. Poleg zakupnine vrtičkarji plačujejo še sorazmerni del obratovalnih stroškov, stroške manjših vzdrževalnih del ter stroške upravnika. Potrebno je omeniti, da imajo vrtičkarska območja zgrajena vso potrebno infrastrukturo, hkrati pa za vrtičkarje brezplačno organiziramo celoletna izobraževanja o vrtnarjenju.

Kje vse so vrtički?

Leta 2010 smo uredili dve vzorčni območji z vrtički in sicer v Štepanjskem naselju 14 vrtičkov, v Dravljah pa 51 vrtičkov. Na obeh območjih smo opremili vrtičke z individualnimi lopami, uredili otroško igrišče, parkirišče, vrtičke opremili s kompostniki. V letu 2014 smo uredili vrtičkarsko območje Ježica, leta 2016 smo uredili degradirano območje Rakova jelša, leta 2017 vrtičkarsko območje Vojkova, leta 2018 vrtičkarsko območje ob ulici Iga Grudna in leta 2019 vrtičkarsko območje Grba (ki smo ga v letu 2020 razširili s še 53 vrtički). V letu 2020 smo uredili 111 vrtičkov na območju Vižmarje - Brod (od tega jih je 14 prilagojenih gibalno oviranim osebam). Leta 2021 smo mrežo vrtičkarskih območij dopolnili še z 82 vrtički v parku Muste.
Pogoji najema vrtička so določeni v Odloku o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva, sprejetem na 11. seji MS MOL, 3. februarja 2020.