Vrtički v Ljubljani

Vedno večja želja po kakovostni in zdravi hrani

Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ima več namenov in ima tako ekonomski kakor tudi socialni potencial. Njen primarni namen je pridelovanje vrtnin za lastne potrebe, na ravni mesta pa gre za pomemben dejavnik povečevanja stopnje samooskrbe.

Pridelovanje hrane na manjših površinah je tudi izredno pomembna povezovalna dejavnost z močnim potencialom medgeneracijskega sodelovanja, povečevanja socialne vključenosti in dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta. Vse več je povpraševanja po najemu vrtička s strani ne samo mladih družin, temveč tudi celo študentov. Želja po kakovostni in zdravi hrani ter preživljanju prostega časa z vrtičkarstvom vedno hitreje prevzema tudi mladino. 

Vrtiček ("gartlc") je imela vedno vsaka slovenska domačija. Navada "imeti vrtiček" je s priseljenci prišla tudi v urbana središča. Največji razmah postavljanja vrtičkov tako beležimo predvsem ob novo nastalih stanovanjskih soseskah.

Kje vse so vrtički?

Ježica

Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Kamniški progi oz. nasproti blokovskega naselja Glinškova ploščad na parc. št. 1251/1k.o. Ježica v skupni površini 20.654 m2.. Na območju je skupaj 258 vrtičkov. Območje je razdeljeno na dva dela in sicer zgornji del, na katerem je 208 vrtičkov, od tega en vrtiček meri 20 m2, ostali pa so v velikosti od 43 m2 do 79 m2. Spodnji del ima 50 vrtičkov, kjer jih 40 meri 49 m2, ostali pa so do velikosti 72 m2. Območje je ograjeno. Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika. Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, vodo, odvoz smeti, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja na podlagi izstavljenega računa. Dostop do območja je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 14. Avtobusna postaja se nahaja na Ul. 7. septembra v neposredni bližini območja (cca 150m razdalje).

Rakova jelša

Urejeno območje za vrtičke se nahaja v drugi fazi Parka Rakova jelša v podaljšku Barjanske ceste čez nadvoz nad AC izvoz Center v skupni površini 46.000 m2. Na območju je skupaj 320 vrtičkov. Vrtički so različnih velikosti od 25 do 75 m2. Opis območja: urejene lope za shranjevanje orodja, nadstrešnica nad lopami za zbiranje vode, vsak vrtiček ima svoj kompostnik. Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika. Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, odvoz smeti, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja na podlagi izstavljenega računa. Dostop do območja je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 9 - P+R Barje je 500m oddaljeno od vrtičkov.

Dravlje

Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Pečnikovi in Regentovi cesti na območju Dravelj parc. št. 118/2, 119/2 in 120/2 vse k.o. Dravlje v skupni površini 5.566 kvadratnih metrov. Na območju je 51 vrtičkov različnih velikosti od 50 m2 do 121 m2. Območje je ograjeno. Vsak vrtiček je opremljen z leseno lopo, za katero skrbi zakupnik. Znotraj območja je urejeno otroško igrišče. Zakupnina za vrtiček znaša 1 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški. Obratovalni stroški na območju zajemajo: strošek upravnika, redna vzdrževalna dela, vodo, odvoz smeti, čiščenje WC kabin (obratovalni stroški se delijo proporcionalno na velikost vrtička). Dostop do območja je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 7, ki ustavi 150 m pred križiščem Pečnikove in Regentove ulice v smeri Pržan.

Štepanjsko naselje

Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Štepanjskem nabrežju oz. ob Grubarjevem prekopu na parc. št. 164 in 165 obe k.o. Štepanja vas, v skupni površini 2.500 m2. Na območju je 14 vrtičkov različnih velikosti, od 81 m2 do 128 m2. Območje je ograjeno. Vsak vrtiček je opremljen z leseno lopo, za katero skrbi zakupnik. Znotraj območja je urejeno otroško igrišče. Zakupnina za vrtiček znaša 1 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški (stroški upravnika ter redna vzdrževalna dela). Obratovalni stroški se delijo proporcionalno na velikost vrtička. Dostop na območje je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 5 in 9, ki ustavita v neposredni bližini območja oz. ob križišču Povšetove in Kajuhove ceste.

Vrtički na Vojkovi cesti

Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Vojkovi cesti (BS naselje) in je razdeljeno na dva dela. Severni del se nahaja na parc. št. 1010/1 in 1011/1 obe k.o. Stožice in južni del, ki se nahaja na parc. št. 481/8 in 482/10 obe k.o. Brinje I., v skupni površini 5.660 m2.
Na severnem delu je 16 vrtičkov v velikosti od 48m2 do 63m2, na južnem večjem delu je 48 vrtičkov v velikosti od 47m2 do 85m2. Območji sta ograjeni, opremljeni z objekti, v katerih so omarice za shranjevanje orodja in s skupnimi prostori za druženje, stojali za kolesa, zbiralniki za deževnico za zalivanje vrtička in vodovodnim priključkom. Vsak vrtiček ima kompostnik, saj je kompostiranje obvezno. Znotraj območja so sadna drevesa in grmovnice, kjer se vrtičkarji lahko posladkajo s sadjem. Na severnem delu, ob PST, je javni sadovnjak, ki je dostopen vsem občanom. Zakupnina za vrtiček znaša 0,7 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški. Obratovalni stroški na območju zajemajo: strošek upravnika, redna vzdrževalna dela, vodo, odvoz smeti, čiščenje WC kabin (obratovalni stroški se delijo proporcionalno na velikost vrtička). Dostop do območja je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 20, ki ustavi v neposredni bližini območja.

Pogoji za urejanje in oddajo zemljišč za potrebe vrtičkarstva

Površine, namenjene za potrebe vrtičkarstva, so kot samostojna kategorija rabe prostora opredeljene v prostorskem načrtu Mestne občine Lubljana (v nadaljevanju: MOL). Občinski prostorski načrt dopušča vrtičkarstvo tudi v nekaterih stanovanjskih območjih ali kot sestavni del večjih novih parkovnih in športno-rekreacijskih površin. Začasno pa jih dopušča tudi na posameznih območjih, do priprave podrobnejšega prostorskega načrta večjih razvojnih projektov. Pogoje za urejanje in oddajo zemljišč za potrebe vrtičkarstva določajo: 

 • Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 103/13, 84/15),
 • Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št.8/14), ki uvaja novosti možnost oddaje neurejenih območij in oddajo za nedoločen čas, 
 • Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št.     78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 - DPN, 17/15 – DPN, 50/15 - DPN in 88/15 – DPN).

Postopek zakupa vrtička na območju urejenem za vrtičke v lasti Mestne občine Ljubljana

Mestna občina Ljubljana ima trenutno pet urejenih območij za vrtičkarstvo, in sicer: Dravlje, Štepanjsko naselje, Ježica in Rakova jelša in ob Vojkovi c. – skupaj 707 vrtičkov. 

 1. V primeru, da MOL oddaja na novo urejeno območje z več kot 20 vrtički, MOL objavi razpis za oddajo ponudb na spletni strani Mestne občine Ljubljana pod Razpisi in javne objave (https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/).
 2. Za vsako urejeno območje MOL vodi evidenco zakupnikov ter evidenčno listo potencialnih zakupnikov. Za prijavo za zakup vrtička, na posamezno območje, je potrebno poslati pisno vlogo. Vlogo lahko pošljete, skupaj z potrdili, po e-pošti na: glavna.pisarna@ljubljana.si ali po navadni pošti Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana oz. jo oddate v vložišče Mestne občine Ljubljana, Mačkova 1, 1000 Ljubljana. Pogodba se lahko sklene  z fizično osebo, ki mora izpolnjevati pogoja in sicer: ima stalno bivališče na območju MOL in ni lastnik zemljišča primernega za pridelavo vrtnin (na območju MOL), zato je potrebno k vlogi oz. prijavnemu obrazcu priložiti:
 • Potrdilo o stalnem bivališču (izda Upravna enota Ljubljana)
 • Potrdilo iz skupne evidence gospodinjstva (izda Upravna enota Ljubljana)
 • Potrdilo o višini katastrskega dohodka za vsakega člana gospodinjstva (izda Finančna uprava Republike Slovenije).

Kako so nastajali vrtički?

Obdobje med leti 1984 do 2010

 • 1984 - 289 območij / 200 ha
 • 1995 - 378 območij / 267 ha
 • 2008 - 218 območij / 130 ha
 • 2010 - 23 območij / 45 ha  

Z letom 2009 se je Mestne občina Ljubljana bolj celostno lotila problematike urejanja vrtičkov. Sprejela je dve pravni podlagi:

 • Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup
 • Pravilnik o urejanju vrtičkov v Mestni občini Ljubljana

Kriteriji za oddajo so bili naslednji - stalno bivališče v MOL, starost nad 60 let, dohodek gospodinjstva glede na odstotek povprečne neto plače, cena najema od 0,70 do 1,00 EUR/m2 + stroški.   V obdobju 2009/2010 sta bili urejeni dve vzorčni območji z vrtički in sicer v Štepanji vasi (14 vrtičkov) in v Dravljah (51 vrtičkov). Na obeh območjih je bila postavljena tudi pripadajoča oprema - lope, otroško igrišče, parkirišče, kompostnik, sanitarije in smetnjaki.

Z letom 2010 je prišlo do novih sprememb na področju urejanja vrtičkov. V OPN-ju so bila določena območja za vrtičke in sicer:

 • ZV raba - površine za vrtičkarstvo;
 • Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) v nekaterih stanovanjskih območjih in kot sestavni del večjih novih parkovnih in športno rekreacijskih površin;
 • Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN, ki predvidevajo začasno ureditev vrtičkov tudi na posameznih območjih, kjer je za večje razvojne projekte predvidena izdelava podrobnejšega prostorskega načrta, vse do njegove izvedbe.