Vrtički v Ljubljani

Vedno večja želja po kakovostni in zdravi hrani

Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ima več namenov in ima tako ekonomski kakor tudi socialni potencial. Njen primarni namen je pridelovanje vrtnin za lastne potrebe, na ravni mesta pa gre za pomemben dejavnik povečevanja stopnje samooskrbe.

Pridelovanje hrane na manjših površinah je tudi izredno pomembna povezovalna dejavnost z močnim potencialom medgeneracijskega sodelovanja, povečevanja socialne vključenosti in dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta. Vse več je povpraševanja po najemu vrtička s strani ne samo mladih družin, temveč tudi celo študentov. Želja po kakovostni in zdravi hrani ter preživljanju prostega časa z vrtičkarstvom vedno hitreje prevzema tudi mladino. 

Vrtiček ("gartlc") je imela vedno vsaka slovenska domačija. Navada "imeti vrtiček" je s priseljenci prišla tudi v urbana središča. Največji razmah postavljanja vrtičkov tako beležimo predvsem ob novo nastalih stanovanjskih soseskah.

Postopek zakupa vrtička na urejenem območju za vrtičke v lasti Mestne občine Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana imamo trenutno osem urejenih območij za vrtičkarstvo, in sicer: Gradaška, Dravlje, Štepanjsko naselje, Ježica, Rakova jelša, Vojkova, Iga Grudna in Grba – skupaj 832 vrtičkov

  1. V primeru, da MOL oddaja na novo urejeno območje z več kot 20 vrtički, Mestna občian Ljubljana objavi razpis za oddajo ponudb na spletni strani Mestne občine Ljubljana pod Razpisi in javne objave.
  2. Za vsako posamezno urejeno vrtičkarsko območje Mestna občina Ljubljana vodi evidenco zakupnikov ter evidenčno listo potencialnih zakupnikov. Za prijavo za zakup vrtička, na posamezno območje, je potrebno poslati pisno vlogo).
    Vlogo lahko pošljete, skupaj s potrdili po e-pošti na: glavna.pisarna@ljubljana.si ali po navadni pošti Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana oz. jo oddate v vložišče Mestne občine Ljubljana, Mačkova 1, 1000 Ljubljana.
  3. Pogodba se lahko sklene z fizično osebo, ki mora izpolnjevati pogoja in sicer: ima stalno bivališče na območju Mestne občine Ljubljana in ni lastnik zemljišča primernega za pridelavo vrtnin (na območju Mestne občine Ljubljana), zato je potrebno k vlogi oz. prijavnemu obrazcu priložiti:
  • Potrdilo o stalnem bivališču (izda Upravna enota Ljubljana)
  • Potrdilo iz skupne evidence gospodinjstva (izda Upravna enota Ljubljana)
  • Izpis zbirnih podatkov o nepremičninah iz registra nepremičnin (izda Geodetska uprava Republike Slovenije – izpostava Ljubljana) za vsakega člana iz skupnega gospodinjstva.

Kje vse so vrtički?

Leta 2010 smo uredili dve vzorčni območji z vrtički in sicer v Štepanjskem naselju, 14 vrtičkov in v Dravljah, 51 vrtičkov. Na obeh območjih smo postavili tudi pripadajočo opremo - lope, otroško igrišče, parkirišče, kompostnik, sanitarije in smetnjaki.

Na Gradaški je urejenih 7 vrtičkov, v letu 2014 smo uredili vrtičkarsko območje Ježica z 258 vrtički, leta 2016 degradirano območje Rakova jelša s 320 vrtički, leta 2017 vrtičkarsko območje Vojkova s 64 vrtički, leta 2018 vrtičkarsko območje ob ulici Iga Grudna s 60 vrtički in leta 2019 vrtičkarsko območje Grba s 58 vrtički. 

Cena letnega zakupa vrtička je od  0,5 do 1,00 EUR/m2. K zakupnini je potrebno prišteti tudi stroške upravnika in obratovalne stroške.