Samooskrba v Ljubljani

Vse bolj si prizadevamo za lokalno samooskrbo

Prvi cilj Strategije razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014-2020 se glasi: Zagotoviti kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Mestne občine Ljubljana. Samooskrba bo v prihodnje primarna skrb vsake lokalne skupnosti. Istočasno s pridelavo kvalitetne, lokalno pridelane hrane pa je potrebno skrbeti tudi za krajino in okolje. Krepila se bo tako gospodarska kot tudi socialne funkcija gozda, za uspešen razvoj kmetijstva pa bo pomembno tudi umeščanje kmetijskih gospodarstev v prostor ter skrb za kakovost zemlje. 

Operativni cilj 1.1.: Izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo Osnovni namen operativnega cilja 1 je Izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano kar pomeni povečanje ponudbe sveže zelenjave in sadja tako v smislu količine kot raznovrstnosti ter zagotavljanje ponudbe v različnih časovnih obdobjih. 

Ljubljanska košarica

Pomen lokalno pridelane hrane je neprecenljiv. Vedno bolj bi si morali prizadevati, da bi bila pot sveže pridelane hrane od pridelovalcev do naše mize čim krajša. V Ljubljansko košarico uvrščamo lokalno pridelane kmetijske pridelke in izdelke, ki zadostijo naslednjim kriterijem:

  • pridelani oziroma predelani so na območju Mestne občine Ljubljana;
  • kmetijski pridelki so pridelani po načelih integriranega in ekološkega kmetovanja.

V pripravi je katalog vseh ponudnikov, ki so s svojimi pridelki in izdelki zadostili kriterijem vključitve v sistem Ljubljanske košarice. V pripravi je tudi darilna linija produktov z ljubljanskega podeželja.

Tržni prostori

Delovna skupina Oddelkov za gospodarske dejavnosti in promet, za urejanje prostora in varstvo okolja ter javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT) je pregledala predloge lokacij četrtnih skupnosti za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov izven urejenih tržnih prostorov. Predlogi lokacij so bili pregledani le za tiste četrtne skupnosti, kjer ne delujejo urejene tržnice v urejanju JP LPT kot tudi v privatni lasti in sicer v ČS Črnuče, ČS Posavje, ČS Polje, ČS Sostro,  ČS Golovec, ČS Rudnik, ČS Šentvid in ČS Šmarna gora.

Preberite več