5. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 29. 5. 2023 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

 5. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

 6. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
  b) Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

 7. a) Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,
  d. o. o., za leto 2023
  b) Predlog Akta o dopolnitvi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o.

 8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra (na nepremičninah z ID znakom: parcela 2636 1214/2, parcela 2636 1214/3, parcela 1740 145/1, parcela 1740 146/1, parcela 1771 588/14, parcela 1770 2466/8 in parcela 1735 2280/9)

 9. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi plače za redno delovno uspešnost poveljnika Gasilske brigade Ljubljana

 10. a) Predlog sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in pomočnikov direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2022
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice in pomočnika direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2022
  c) Predlogi sklepov o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev in direktoric javnih zavodov s področja kulture: Festival Ljubljana, Javni zavod Ljubljanski grad, Mestno gledališče ljubljansko, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Živalski vrt Ljubljana, Pionirski dom – Center za kulturo mladih in Center Rog za leto 2022 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  d) Predlog sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela
  e) Predlog sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela
  f) Predlog sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela
  g) Predlog sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela
  h) Predlog sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela
  i) Predlog sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela

  Gradivo

 11. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2022
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2022
  c) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2022
  č) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana za leto 2022
  d) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2022
  e) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočnika direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2022
  f) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2022 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  g) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana: Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Danile Kumar, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Karel Destovnik Kajuh, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Mirana Jarca, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Zalog, Center Janeza Levca Ljubljana iz naslova povečanega obsega dela

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 12. Predlog Odloka o predkupni pravici Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ČR – 537

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 14. Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek

Razširitev dnevnega reda