Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,9 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-13 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 13) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 2679-1012 še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je vpisan kot lastnik pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18. Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: dva tisoč tristo štirideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 30. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P01 v izmeri 272,50 m2, Poljanska cesta 45b, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 28. 3. 2023

 • 3. razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

  Predmet razpisa so oskrbovana stanovanja Javnega stanovanjskega sklada MOL, ki se bodo do prenehanja razpisa v bodoče sprostila in/ali postala vseljiva na lokacijah Trnovo in Murgle. Oskrbovana stanovanja se oddajajo izključno v najem.
  Razpis velja dokler JSS MOL ne objavi obvestila o prenehanju razpisa. Prosilci lahko podajo vlogo kadarkoli v času trajanja razpisa do njegovega prenehanja.

  Zaključen: 6. 10. 2015

 • 2. razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

  Zaključen: 31. 7. 2012

 • Višji svetovalec v Odseku za upravljanje s kadri v Sekretariatu mestne uprave (šifra DM: 114)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 23. 3. 2023

 • Svetnik za stanovanjske zadeve - m/ž

  Razpis za prosto delovno mesto JSS MOL.

  Zaključen: 30. 3. 2023

 • Sezname izžrebanih upravičencev do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

  Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim (Uradni list RS, št. 85/16 in 184/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), 3. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, objavljenega dne 13. 9. 2022 ter javnega žreba za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, izvedenega dne 16. 3. 2023, JSS MOL objavlja Sezname izžrebanih upravičencev do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim.

   

  Zaključen:

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: Stanovanjska stavba v skupni izmeri 305,30 m2, od tega solastniški delež MOL 1/6, na parc. št. 841, s št. stavbe 4570 ter parc. št. 842 v skupni izmeri 315 m2 v k.o. 1723 – Vič. Stanje nepremičnine je slabo ter je potrebno celovite prenove. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

  Prodajana cena: 84.388,58 EUR (z besedo: štiriinosemdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov 58/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 27. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišči parc. št. 2084/63 v izmeri 13 m2 in parc.št.2092/100 v izmeri 19 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2084/63 2092/100). Cena navedenih nepremičnin 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 4. 2023

 • Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2023

  Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu.

  Zaključen: 18. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1729 1233/3.

  Zaključen: 10. 4. 2023

 • Svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 3. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Proletarska cesta 1, Ljubljana.

  Zaključen: 11. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

  Zaključen: 11. 4. 2023

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas in okoljskega poročila

  Od 30. 3. do 28. 4. 2023 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 484 Cesta v Sadinjo vas in okoljsko poročilo.

  Zaključen: 28. 4. 2023

 • Višji svetovalec v Odseku za finance in splošne zadeve v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 5. 4. 2023

 • Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2023

  Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev Letnega programa športa v MOL za leto 2023.

  Zaključen: 14. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča s parc. št. 430/46 v izmeri 71 m2  k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 430/46).

  Zaključen: 18. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča s parc. št. 1707/217 v izmeri 50 m2 k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcele 1722 1707/217).

  Zaključen: 19. 4. 2023

 • Višji svetovalec v Službi za javna naročila (šifra DM: 556)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 17. 4. 2023

 • Občinski redar v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu (šifra DM: 194)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 14. 4. 2023

 • Občinski redar - pripravnik v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu – 2 delovni mesti (šifra DM: 505)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 14. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Poslovni prostori z ID znak 1731-887-36 do 49, 51 do 55 in 108 v skupni velikosti 423,81 m2 s souporabo skupnih prostorov. Prostori se nahajajo v prvem nadstropju, Proletarska cesta 1.

  Zaključen: 23. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-31 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 31) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:  klet v zmeri 6,30 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-33 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 33) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 7.560,00 EUR (z besedo: sedem tisoč petsto šestdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 5,50 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-35 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 35) na naslovu Vošnjakova ulica 4Av Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.600,00  EUR (z besedo: šest tisoč šesto evrov 00/100. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 2,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-39 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 39) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 3.240,00 EUR (z besedo: tri tisoč dvesto štirideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 5,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-27 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 27) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.000,00 EUR (z besedo: šest tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 7,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-28 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 28) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 8.400,00 EUR (z besedo: osem tisoč štiristo evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-37 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 37) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:  klet v zmeri 4,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-29 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 29) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 5.640,00 EUR (z besedo: pet tisoč šesto štirideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Seznam prejemnikov sredstev v okviru sklenitve neposredne pogodbe o sofinanciranju oziroma dodelitvi javnih sredstev brez razpisa za sofinanciranje v letu 2023 s področja opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči

  Zaključen: , objava rezultatov: 5. 4. 2023

 • Podsekretar – vodja odseka v Odseku za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti MOL v Službi za lokalno samoupravo (šifra DM: 21)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 13. 4. 2023

 • Samostojni svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  Razpis za prosto delovno mesto na JSS MOL.

  Zaključen: 15. 4. 2023

 • Višji svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  Razpis za prosto delovno mesto na JSS MOL.

  Zaključen: 15. 4. 2023

 • Višji svetovalec v Referatu za splošne zadeve v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 401)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 21. 4. 2023

 • Podsekretar – vodja odseka v Odseku za razvoj podeželja v Oddelku za varstvo okolja (šifra DM: 532)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 17. 4. 2023

 • Višji svetovalec za odnose z javnostmi in mediji

  Turizem Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto višji svetovalec področja III za odnose z javnostmi in mediji - m/ž.

  Zaključen: 23. 4. 2023

 • Turistični informator

  Turizem Ljubljana razpisuje delovno mesto turistični informator m/ž

  Zaključen: 23. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 714/3 v izmeri 210 m2, k. o. 1773 Dobrunje, (ID znak: parcela 1773 714/3.

  Cena navedene nepremičnine 19.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1695 350/1305.

  Zaključen: 10. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 656/62 v izmeri 14 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 656/62.

  Cena navedene nepremičnine 3.080,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 5. 2023

 • 24. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

  Na podlagi razpisa lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki na območju Mestne občine Ljubljana izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, ki je starejša od 20 let.

  Zaključen: 30. 10. 2023

 • Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnostni stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

  Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 50 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost.

  Zaključen: 30. 10. 2023

 • Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

  Razpis je namenjen interesentom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva. V okviru razpisa lahko prosilci skupno z JSS MOL kupijo stanovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v razmerju 60 % prosilec, 40 % JSS MOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo.

  Zaključen: 30. 10. 2023

 • Obvestilo prosilcem 3. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

  JSS MOL obvešča prosilce, ki so se uvrstili na sezname prosilcev in ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade, da bo žreb dne 16. 3. 2023 ob 9. uri, v veliki dvorani Mestne hiše Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
  Žreb bo javen. Izveden bo prenos poteka žrebanja, preko povezave, ki bo objavljena na dan poteka žrebanja.

  Zaključen:

 • Obvestilo o spremembi dohodkovnega cenzusa za dodelitev namenskih najemnih oskrbovanih stanovanj v najem

  Udeležence 5. odprtega javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem obveščamo, da je bil zaradi nastopa novega koledarskega leta na podlagi objavljenih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije oblikovan nov dohodkovni cenzus za dodelitev namenskih
  najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem.

  Zaključen:

 • Javno povabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj

  Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, z namenom pomoči različnim skupinam prebivalstva pri reševanju stanovanjskega vprašanja ter z namenom zmanjševanja manka najemnih stanovanj v Mestni občini Ljubljana, objavlja JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA PRODAJO STANOVANJ, namenjen lastnikom stanovanj v večstanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 31. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 550/20 v izmeri 67 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1737 550/20).

  Cena navedene nepremičnine 10.050,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1385/39 v izmeri 16 m2, k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 1385/39).

  Cena navedene nepremičnine 3.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 5. 2023

 • Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2023

  Predmet razpisa: znanstvene oziroma strokovne publikacije in posveti.

  Zaključen: 9. 1. 2023 , objava rezultatov: 13. 4. 2023

 • Svetovalec za vodenja in turistične oglede

  Turizem Ljubljana razpisuje delovno mesto Področni svetovalec I za vodenja in turistične oglede (m/ž).

  Zaključen: 13. 5. 2023

 • Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2022

  Predmet razpisa: znanstvene oziroma strokovne publikacije in posveti.

  Zaključen: 7. 1. 2022 , objava rezultatov: 5. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2580/8 k.o. 1696 Rudnik v izmeri 50 m2. Cena nepremičnine znaša 4.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 28. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora: poslovni prostor št. K07 v izmeri 100,00 m2 (prostor je v III. gradbeni fazi in nima elektrike, vode in ogrevanja), Bežigrajska vrata (Vilharjev podhod).

  Zaključen: 31. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  klet v zmeri 5,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-27 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 27) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.000,00 EUR (z besedo: šest tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 1. 6. 2023

 • Višji svetovalec v Odseku za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 456)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 25. 5. 2023

 • Podsekretar v Kabinetu župana (šifra DM: 57)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 25. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1851/5 v izmeri 64 m2 in parc.št. 1851/6 v izmeri 4 m2, obe k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1851/5 1851/6).

  Zaključen: 11. 6. 2023

 • Svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 468)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 2. 6. 2023

 • Višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 627)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 9. 6. 2023

 • Drugi javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju od 2023 do 2025 v Mestni občini Ljubljana

  Predmet razpisa je sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.
  S podporo programom mreže Mladinskih centrov Ljubljana se uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 - 2025: "Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v MOL, povečevati za najmanj 5 % letno)."

  Zaključen: 5. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 260/35 v izmeri 13 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje, (ID znak: parcela 1727 260/35.

  Cena navedene nepremičnine 2.860,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 25. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 1378/37 v izmeri 92 m2 in parc.št. 1378/35 v izmeri 28 m2, obe k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1378/37 1378/35).

  Cena navedene nepremičnine 14.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji stavbnih zemljišč s parc. št. 191/1, v izmeri 28 m2 in parc.št. 191/3 v izmeri 528 m2 obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 26. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 284/116 v k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Cena nepremičnine znaša 16.400,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 27. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID znak 1732-1446-16 v velikosti 133,60 m2, Pesarska cesta 14 (ČS GOLOVEC).

  Zaključen: 27. 6. 2023

 • Višji svetovalec v Odseku za finance in splošne zadeve v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 388)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 26. 6. 2023

 • Seznam prejemnikov sredstev v okviru sklenitve neposredne pogodbe o sofinanciranju oziroma dodelitvi javnih sredstev brez razpisa za sofinanciranje v letu 2023 s področja opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči

  Zaključen: , objava rezultatov: 14. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča:

  - parc. št. 86/16 v izmeri 49 m2, k. o. 1736 Brinje I (ID znak: parcela 1736 86/16) in
  - parc.št. 86/17 v izmeri 89 m2, k.o. 1736 Brinje I (ID znak: parcela 1736 86/17).

  Zaključen: 9. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine oz. zemljišča s parc. št. 35/2 k.o. 1696 Rudnik v izmeri 589 m2.

  Zaključen: 9. 7. 2023

 • Višji referent v Odseku za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 182)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 30. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 836/6 v izmeri 17 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 836/6). Cena navedene nepremičnine 3.740,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1866/100 k.o. 1723 Vič v izmeri 33 m2. Cena nepremičnine znaša 9.900,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 16. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1866/15 k.o. 1723 Vič v izmeri 82 m2. Cena nepremičnine znaša 12.300,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 16. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P12 v izmeri 43,70 m2, Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 18. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P12 (del) v skupni izmeri 128,01 m2 (s souporabo sanitarij in hodnika), Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 18. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: 17 pisarn v I. nadstropju v skupni velikost 294,69 m2, Trg mladinskih delovnih brigad 7.

  Zaključen: 18. 7. 2023

 • Interni poziv k oddaji potreb po kadrovskih štipendistih MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

  Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) z internim pozivom ugotavlja potrebe po kadrovskih štipendistih MOL v javnih zavodih in javnem skladu, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024.

  Zaključen: 6. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 1016/9 v k.o. 1736 Brinje I
  - zemljišče s parc. št. 1027/4 v k.o. 1736 Brinje I

  Cena nepremičnine znaša 15.200,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 7. 2023

 • Javno povabilo za zbiranje predlogov za članstvo v strokovnih komisijah Mestne občine Ljubljana na področju kulture

  Mestna občina Ljubljana poziva zainteresirane kandidatke in kandidate, da podajo kandidaturo za članice in člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2027.

  Zaključen: 23. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 297/24 v izmeri 76 m2,in parc.št. 265/4 v izmeri 37 m2, obe k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/24 265/4).

  Cena navedene nepremičnine 16.950,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 23. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID oznaka 2636-3298 in posameznimi deli 9, 15, 34, 35, 77 do 281, 298 in 350 ter pripadajočimi skupnimi deli, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Vilharjeva cesta 13 v Ljubljani.

  Zaključen: 18. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 883/2 v izmeri 67 m2, in 883/3 v izmeri 47 m2,obe k. o. 1746 Rašica, (ID znak: parcela 1746 883/2 883/3.

  Cena navedene nepremičnine 9.120,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 7. 2023

 • Višji svetovalec v Odseku za upravljanje s kadri v Sekretariatu mestne uprave (šifra DM: 114)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 17. 7. 2023

 • Prosto delovno mesto - STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - M/Ž

  Zaključen: 13. 7. 2023

 • Višji svetovalec v Uradu za mladino v Oddelku za kulturo (šifra DM: 489)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 19. 7. 2023

 • Višji svetovalec v Referatu za prostorske izvedbene akte v Odseku za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 399)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 24. 7. 2023

 • Višji svetovalec v Referatu za lokacijske informacije v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 126)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 24. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/15 k. o. 1731 Udmat.

  Cena nepremičnine znaša 4.950, 00 EUR brez davka.  Prednost pri nakupu parc. št. 721/15 k. o. 1731 Udmat imata solastnika parc. št. 720/2 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/13 k. o. 1731 Udmat

  Cena nepremičnine znaša 4.500, 00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/13 k. o. 1731 Udmat ima lastnik parc. št. 720/4 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/11 k. o. 1731 Udmat

  Cena nepremičnine znaša 4.650,00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/11 k. o. 1731 Udmat ima lastnik parc. št. 721/3 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/12 k. o. 1731 Udmat

  Cena nepremičnine znaša 4.650,00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/12 k. o. 1731 Udmat ima lastnik parc. št. 721/2 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/14 k. o. 1731 Udmat

  Cena nepremičnine znaša 4.800,00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/14 k. o. 1731 Udmat imata solastnika parc. št. 720/3 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Višji svetovalec v Odseku za prostorske planske akte v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 398) – 2 delovni mesti

  Javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti v mestni upravi.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Deli stavbe z ID znak, in sicer: ID 26 (pisarna 016) v velikosti 24,37 m2, ID 28 (pisarna 018) v velikosti 14,01 m2, ID 29 (pisarna 019 in 020) v velikosti 27,92 m2, skupna velikosti prostorov: 66,30 m2, Proletarska cesta 1.

  Prostori se oddajo v kompletu in se nahajajo v pritličju. 

  Zaključen: 1. 8. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 61,00 m2, Papirniški trg 14.

  Zaključen: 31. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 61,00 m2, Papirniški trg 14.

  Zaključen: 31. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 12,50 m2, Papirniški trg 14.

  Zaključen: 31. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:

  - parkirno mesto št. 58 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-7962-174 (2636 Bežigrad, stavba 7962, del 174) na Neubergerjevi ulici v Ljubljani (Štihova ulica – jug). Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti in je prazno. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajana cena: 11.000,00EUR (z besedo: enajst tisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 31. 7. 2023