Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja PODPORNIH STORITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK

  Namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOL zvedeni v letu 2022. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih ozaveščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.

  Zaključen: 2. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2097/48 k.o. 1776 Lipoglav v izmeri 51 m2.

  Cena nepremičnine znaša 2.040,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 4. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Parkirno mesto št. PM28 v skupni izmeri 10,80 m2, na naslovu Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana (ID 1737-1005-200).

  Zaključen: 6. 7. 2022

 • OPPN 184 Pod Šmarno goro – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka (ID: 2508)

  Od 24. 6. 2022 do 25. 7. 2022 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka.

  Zaključen: 25. 7. 2022

 • Objava prejemnikov sredstev v okviru sklenitve neposredne pogodbe o sofinanciranju oziroma dodelitvi javnih sredstev brez razpisa za sofinanciranje v letu 2022 s področja zaščite, reševanja in pomoči

  Zaključen: , objava rezultatov: 17. 6. 2022

 • Višji svetovalec področja III za partnerske dogodke

  Javni natečaj za prosto delovno mesto v javnem zavodu Turizem Ljubljana.

  Zaključen: 27. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: Stavbna zemljišča v k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Parkirna mesta so namenjena stanovalcem, lastnikom nepremičnin na Levarjevi ulici, kateri imajo prednost pri nakupu enega do največ dveh zemljišč. Kupci bodo morali upoštevati urbanistične pogoje, ki so opredeljeni v OPN MOL – ID in sicer da je na območju med obema krakoma Levarjeve ulice dopustna samo gradnja garaž na osnovi enotne projektne rešitve, ter ureditev odprtih zelenih površin in parkiranja (v prilogi objave). V primeru prijave več interesentov za nakup istega zemljišča, bodo izvedena pogajanja.

  Zaključen: 12. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: del zemljišča parc. št. 118/6, v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 2678 118/6) k.o. 2678 Golovec

  Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za opravljanje poslovne dejavnosti (postavitev premičnega čebelnjaka).

  Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 30,00 EUR na leto.

  Zaključen: 12. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 445/5 v izmeri 66 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 445/5). Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta na zemljišču, ki neposredno meji na navedeno zemljišče.

  Cena navedene nepremičnine 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 7. 2022

 • Višji svetovalec v Službi za javna naročila (šifra DM: 556)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 8. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajna pogodba za nepremičnino: klet v zmeri 1,8 m2 z ID oznako nepremičnine 1739-1132-38 (1739 – Zgornja Šiška, stavba 1132, del 38) na naslovu Šišenska cesta 23 v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1739-1132 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: tisoč tristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 1. 8. 2022

 • 18. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

  JSS MOL razpisuje dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2020, predvsem pa v letih 2021 in 2022. Predmet razpisa je približno 150 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

  Zaključen: 17. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 414/44 v izmeri 2 m2 (ID znak: parcela 1722 414/44) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 407/9 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1722 407/9), obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 7.040,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 14. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišči s parc. št. 1679/3 in 1679/4, obe k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano

  Cena obeh nepremičnin skupaj znaša 14.240,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 17. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P09 v skupni izmeri 72,3 m2, Podgornikova ulica 3, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 18. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine na naslovu Pokopališka cesta 35, Ljubljana.

  Zaključen: 20. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 1725-58; parc. št. 2089/2, k.o. 1725-Ajdovščina; nepremičnina – servisni prostori Mestne vrtnarije v parku Tivoli v skupni izmeri 189,90 m2, Cesta 27. aprila 2, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 1725-63-1 (del) v izmeri 117,80 m2 + zidani del stavbe v skupni izmeri 73,32 m2 z možnostjo souporabe skupnih delov: WCja v kleti v izmeri 3,64 m2, predverja v izmeri 27,28 m2 in kotlovnice v izmeri 5,37 m2 (v zidanem delu stavbe), Mestna vrtnarija (park Tivoli) Cesta 27. aprila 2, Ljubljana.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID znak 1725-63-1 (del) rastlinjak B v izmeri 177,80 m2 z možnostjo souporabe skupnih delov: WCja v izmeri 3,64 m2, predverja v izmeri 27,28 m2 in kotlovnice v izmeri 5,37 m2 (v zidanem delu stavbe), Cesta 27. aprila 2, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1572/5 v izmeri 44 m2 (ID znak: parcela 1755 1572/5) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 674/8 v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1755 674/8), obe k. o. 1755 Glince.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.024,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 2515 v izmeri 507 m2, k. o. 1737 Tabor, (ID znak: parcela 1737 2515), od tega se prodaja 4/27 solastniški delež v izmeri 75,11 m2 .

  Cena navedene nepremičnine 18.778,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 65 Fakultete ob Biotehniškem središču in okoljskega poročila

  Od 8. 7. 2022 do 16. 8. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 65 Fakultete ob Biotehniškem središču in okoljsko poročilo.

  Zaključen: 16. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 154/13 k.o. 1772 Slape

  Cena nepremičnine znaša 10.720,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 20. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor: št. 302 v velikosti 14,80 m2; št. 303 v velikosti 15,90 m2; št. 304 v velikosti 15,90 m2; št. 305 v velikosti 15,26 m2, Proletarska cesta 1.
  Skupna velikost prostorov: 61,86 m2. Prostori se oddajo v kompletu.

  Zaključen: 20. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 246/4 v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1695 246/4) k. o. 1695 Karlovško predmestje

  Cena navedene nepremičnine znaša 7.680,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 25. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1128/7 v izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1734 1128/7) k. o. 1734 Ježica.

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.056,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/47 v izmeri 45 m2 (ID znak: parcela 1735 2298/47), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 227/1 k.o. 2299 Lokve v izmeri 212 m2 / delež do 16/210 in
  - zemljišče s parc. št. 227/2 k.o. 2299 Lokve v izmeri 137 m2 /delež do 16/210.

  Cena solastniških deležev nepremičnin znaša 5.460,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 992/35 v izmeri 25 m2, k. o. 1756 - Črnuče, ID znak: parcela 1756 992/35 in s parc. št. 992/36 v izmeri 4 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 992/36.

  Pri zemljišču s parc. št. 992/35, k. o. 1756 – Črnuče je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Elektro Ljubljana, d. d.. Zemljišči sta v naravi ozka pasova ob stanovanjskem objektu in predstavljata deloma dovoz oz. dostop ter deloma del zelenice. S prodajo se uredi zemljiškoknjižno stanje z dejanskim stanjem zemljišč v naravi.

  Cena za obe zemljišči je 5.104,00 EUR brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 27. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 350/541 v izmeri 11 m2, k.o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 350/541).

  Cena navedene nepremičnine 1.650,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 193/14 v izmeri 110 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 193/14. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d. in plomba na podlagi vloženega zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist Telemach, d. o. o.. Zemljišče v naravi leži v podaljšku vrta oz. zelenice k stanovanjskemu objektu ter med železniško progo in tako nima samostojnega dostopa z javne površine.

  Cena navedene nepremičnine je 19.360,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 28. 7. 2022

 • Podsekretar v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 472)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 20. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 112/16 v izmeri 17 m2, k.o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 112/16).

  Cena navedene nepremičnine 2.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 v velikosti 193,20 m2, Povšetova ulica 20.

  Zaključen: 1. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P01 v velikosti 142,30 m2, Puhova ulica 6.

  Zaključen: 1. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/27 v izmeri 34 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/27).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1499/9 v izmeri 59 m2, k. o. 1755 Glince (ID znak: parcela 1755 Glince).

  Cena navedene nepremičnine znaša 10.384,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 2. 8. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje (šifra DM: 97)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 24. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1907/7 v izmeri 99 m2, k.o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1907/7).

  Cena navedene nepremičnine 13.860,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 439/33 v izmeri 146 m2 (ID znak: parcela 1695 439/33), k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Cena navedene nepremičnine znaša 17.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 8. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za pripravo in pregled pravnih aktov v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 340)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 3. 8. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 110)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 4. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1412/19 v izmeri 5 m2, k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 1412/19).

  Cena navedene nepremičnine 500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 112/14 k.o. 1756 Črnuče.

  Cena nepremičnine znaša 11.400,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 9. 8. 2022

 • Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 29. 8. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 627)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 6. 8. 2022

 • Sekretar – energetski upravljavec v Kabinetu župana (šifra DM: 626)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 30. 7. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za razvojne projekte v Službi za razvojne projekte in investicije (šifra DM: 85)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 9. 8. 2022

 • Svetovalec v Odseku za urbano ekonomiko v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 166)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 4. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 550/14 v izmeri 70 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1737 2775/2).

  Cena navedene nepremičnine 8.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 8. 2022

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja enote urejanja prostora JA-386

  Od 1. 8. 2022 do 16. 8. 2022 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za individualno odstopanje za del območja enote urejanja prostora JA-386.

  Zaključen: 16. 8. 2022

 • 19. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

  JSS MOL razpisuje dodelitev neprofitnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2022, predvsem pa v letih 2023 in 2024. Predmet razpisa je približno 450 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

  Zaključen: 29. 10. 2021 , objava rezultatov: 28. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino - 1/8 solastniškega deleža Mestne občine Ljubljana na nepremičninah na naslovu Soteska 4/Vegova 6 v Ljubljani:

  Zaključen: 17. 8. 2022

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del prostorske enote PE3 v območju OPPN 173 Parmova

  Od 28. 7. 2022 do 11. 8. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del prostorske enote PE3 v območju OPPN 173 Parmova.

  Zaključen: 11. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/3 (ID znak: parcela 2680 2466/3) v izmeri 75 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

  Cena navedene nepremičnine je 11.250,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 18. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 1433/8 (ID znak: parcela 1753 1433/8) v izmeri 144m², k. o. 1753 Vižmarje.

  Cena navedene nepremičnine je 17.280,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 18. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 253/20 (ID znak: parcela 1756 253/20) v izmeri 14 m², k. o. 1756 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine je 1.680,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 18. 8. 2022

 • SEZNAM UPRAVIČENCEV do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem (19. javni razpis)

  Zaključen: , objava rezultatov: 28. 7. 2022

 • Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana (MOL), pravne osebe katerih ustanoviteljica je MOL in druge pravne osebe v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju, za obdobje štirih let.

  Zaključen: 9. 9. 2022

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b)

  Od 16. 8. 2022 do 31. 8. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b) – ID: 2956.

  Zaključen: 31. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Ulica stare pravde 2 v Ljubljani:
  - P02 v velikosti 27,80 m2
  - P03 v velikosti 39,60 m2.

  Zaključen: 29. 8. 2022

 • PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana, parcelna številka 948/38, k.o. 1756 - Črnuče.

  Zaključen:

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/7 v izmeri 31 m2, in parc.št. 1651/9 v izmeri 29 m2, obe k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/7 in 1651/9).

  Cena navedene nepremičnine 7.200,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 5. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/46 v izmeri 48 m2 (ID znak: parcela 1735 2298/46), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 8.448,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 2280/41 v izmeri 30 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2280/41) in zemljišče s parc. št. 2280/71 v izmeri 81 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2280/71).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 19.536,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a) – ID:3002

  Od 29. 8. 2022 do 14. 9. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a) – ID:3002

  Zaključen: 14. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 z ID 1738-2155-171 v velikosti 190,80 m2, Kunaverjeva ulica 2-4.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 z ID znak 1725-299-6 v velikosti 108,20 m2, Gosposvetska cesta 4.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID 1738-2183-74 v velikosti 73,10 m2, ID 1738-2183-171 v velikosti 128,70 m2, Skupaj: 201,80 m2, Kunaverjeva ulica 6.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 z ID znak 1723-2528-6 v velikosti 234,40 m2, Tržaška cesta 37.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za evidenco nepremičnin in zemljiškoknjižno urejanje v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 421)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 29. 8. 2022

 • Višji svetovalec v Kabinetu župana (šifra DM: 83)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 27. 8. 2022

 • Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2023

  Predmet razpisa je brezplačna predstavitev razstavnih projektov v prostorih MOL v razstavnem letu 2023 na naslednjih področjih:
    A - kulturno-umetniške stvaritve,
    B - razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja.

  Zaključen: 23. 9. 2022

 • Poziv za zbiranje prijav za škodo zaradi suše v letu 2022

  Obveščamo vas, da je uprava RS za zaščito in reševanje izdala Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022. Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Kmetijsko gospodarstvo mora v Registru kmetijskih gospodarstev imeti urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni urejen do 31. 5. 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči. Škode ni možno uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta, kot npr. pri žitih (pšenica, ječmen itd.), pri sadju (češnje, ribez itd.).

  Zaključen: 15. 9. 2022

 • Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri izgradnji Kopališča Vevče

  Zaključen: 2. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2268/2 v izmeri 99 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2268/2).

  Cena navedene nepremičnine znaša 17.424,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 9. 2022

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za del prostorske enote P7) – ID: 3059

  Od 29. 8. 2022 do 14. 9. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za del prostorske enote P7) – ID: 3059.

  Zaključen: 14. 9. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 613)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 10. 9. 2022

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za območje EUP VI-288 »Kemijski inštitut«

  Od 29. 8. 2022 do 12. 9. 2022 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat lokacijske preveritve za območje EUP VI-288 »Kemijski inštitut«.

  Zaključen: 12. 9. 2022

 • Razpis za prosto delovno mesto GASILEC-ZAČETNIK (m/ž)

  Gasilska brigada Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto za poklicne gasilce.

  Zaključen: 6. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin - pozidano stavbno zemljišče:
  - parc. št. 2260/34 v izmeri 327 m2 (ID znak: parcela 1735 2260/34),
  - parc. št. 2260/5 v izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1735 2260/5),
  - parcela 2259/21 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/21),
  - parcela 2259/6 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/6),
  - 2259/5 v izmeri 56 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/5),
  - 2239/14 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/14),
  - 2239/32 v izmeri 431 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/32) vse k. o. 1735 Stožice.

   

  Zaključen: 20. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 137/18  v izmeri 30 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 137/18).

  Zaključen: 22. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 1813/5  v izmeri 150 m2, k. o. 1773 Dobrunje, (ID znak: parcela 1773 1813/5).

  Zaključen: 22. 9. 2022

 • Podsekretar v Odseku za upravljanje s kadri v Sekretariatu mestne uprave (šifra DM: 62)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 15. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1732 174/18.

  Zaključen: 25. 9. 2022

 • Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

  Poziv je zaprt, ker so porabljena predvidena sredstva.

  Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2019, 2020, 2021 ali 2022 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2022.

  Zaključen: 6. 9. 2022

 • Višji svetovalec v Službi za javna naročila (šifra DM: 109)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 20. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2268/2 v izmeri 99 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2268/2).

  Cena navedene nepremičnine znaša 17.424,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 1,8 m2 z ID oznako nepremičnine 1739-1132-38 (1739 – Zgornja Šiška, stavba 1132, del 38) na naslovu Šišenska cesta 23 v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1739-1132 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: dva tisoč tristo štirideset evrov 00/100)

  Zaključen: 3. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 227/1 k.o. 2299 Lokve v izmeri 212 m2 / delež do 16/210 in zemljišče s parc. št. 227/2 k.o. 2299 Lokve v izmeri 137 m2 /delež do 16/210.

  Cena solastniških deležev nepremičnin znaša 5.460,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 3. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče pod garažo parc. št. 903/5 v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 903/5).

  Cena navedene nepremičnine 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 4,00 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-970-8 (2679 Gradišče II, stavba 970, del 8) na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani in je prazna. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 4.000,00 EUR (z besedo: štiri tisoč evrov 00/100)

  Zaključen: 4. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,6 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-12 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 12) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 2679-1012 še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je vpisan kot lastnik pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18. Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.160,00 EUR (z besedo: dva tisoč sto šestdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 4. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,9 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-13 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 13) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 2679-1012 še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je vpisan kot lastnik pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18. Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: dva tisoč tristo štirideset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 4. 10. 2022

 • Prejemniki sredstev – Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2022 s področja varstva okolja

  Zaključen: , objava rezultatov: 14. 9. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za pripravo in pregled pravnih aktov v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 340)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 30. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu nepremičnine ID znak: parcela 1723 2021/4.

  Zaključen: 5. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 210/8 v izmeri 162 m2 (ID znak: parcela 1735 210/8), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 19.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja kmetijskega zemljišča K1: kmetijsko zemljišče parc. št. 137/3 v izmeri 412 m2, k. o. 1759 Podgorica, (ID znak: parcela 1759 137/3).

  Cena navedene nepremičnine 12.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1729/71 v izmeri 99 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1729/71).

  Cena navedene nepremičnine 14.850,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 10. 2022