Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zaključen: 3. 5. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v velikosti 34,98 m2, ki se nahaja v kleti stavbe na naslovu Beethovnova ulica 9, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2809, k.o. Ajdovščina.

  Zaključen: 22. 5. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino z ID znakom 1737-498/2 –solastniški delež 34/100 stanovanja št 1 s kletjo št.1 na naslovu Tavčarjeva ul. 10 v Ljubljani.

  Zaključen: 15. 5. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe sta počitniški stanovanji v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.

  Zaključen: 29. 5. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 1679/1 k.o. Dravlje za potrebe obnove plinovodnega omrežja.

  Zaključen: 31. 5. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino-parkirno mesto št. 112 v izmeri 12,50 m2, ki se nahaja v 2. kleti, kare 1 na naslovu Štihova ulica 19 v Ljubljani.

  Zaključen: 26. 5. 2012

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 47/1 njiva v izmeri 433 m², k.o. 1720-Krakovsko predmestje, v območju urejanja TR –132.

  Zaključen: 26. 5. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 1127/1, 1127/2, 1128/1 in 1128/2, vse k.o. Ježica, zaradi priključitve načrtovane družinske hiše na zemljišču parc. št. 1132/3 1133/3 k.o. Ježica, na javno komunalno infrastrukturo.

  Zaključen: 1. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče, parc. št. 102/11 dvorišče v izmeri 74 m², k.o. 1770-Kašelj, v območju urejanja PO –327.

  Zaključen: 2. 6. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so poslovni prostori, parkirno mesto in garaža.

  Zaključen: 14. 6. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 20,85 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani
  poslovni prostor št. 101 v skupni izmeri 47,08 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani
  nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 73/111 ( ID znak 2679-73/111-0) travnik v izmeri 46 m², k.o. 2679-Gradišče II.

  Zaključen: 12. 6. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje je šest poslovnih prostorov in nepozidano stavbno zemljišče.

  Zaključen: 9. 6. 2012 , odpiranje prijav: 12. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 1497/61, 1497/62 in 1497/63, vse k.o. Zadobrova, za potrebe izgradnje nizkonapetostnega voda zaradi priključitve načrtovane družinske hiše Sneberska 15A na zemljišču s parc. št.: 1434/37, 1434/38 in 1434/39, vse k.o. Zadobrova.

  Zaključen: 2. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v velikosti 204,30 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Kunaverjeva 6-8, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 951/30 in 951/31, k.o. Dravlje.

  Zaključen: 15. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v najem v skupni velikosti 48,51 m2, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 797/2, k.o. Zgornja šiška.

  Zaključen: 9. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem v skupni velikosti 23,00 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 9. 6. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Predmet oddaje v najem je poslovni prostor na Vošnjakova ulica 4, Ljubljana.

  Zaključen: 16. 6. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča 2050/43, parc.št. 2052/22, parc.št. 2053/7, parc.št. 2052/1 vse k.o. Vič, za potrebe izgradnje plinovodnega omrežja.

  Zaključen: 21. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – solastniški delež MOL na skupni pralnici na naslovu Miklošičeva 28 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1737-302-42.

  Zaključen: 10. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v velikosti 43,00 m2, ki se nahaja v Plečnikovem podhodu, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 3276, k.o. Ajdovščina.

  Zaključen: 15. 6. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana
  parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica)
  zemljišče parc. št. 1543/15 k.o. 1752- Stanežiče nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2.

  Zaključen: 3. 7. 2012 , odpiranje prijav: 5. 7. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 2462/1 k.o. Ajdovščina za potrebe sidranja.

  Zaključen: 26. 6. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 1330/1 k.o. Dravlje, za potrebe priklopa na telekom omrežje.

  Zaključen: 26. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o prodaji nepremičnine v k.o. Bežigrad: ID: 2636-1838/2-0, parc. št.: 1838/2, kultura: dvorišče, M2: 72

  Zaključen: 26. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o prodaji nepremičnine v k.o. Rudnik: ID: 1696-2451/72-0, parc. št.: 2451/72, kultura: cesta, M2: 53

  Zaključen: 26. 6. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o prodaji solastniškega deleža do 1/2 na nepremičnini:
  ID:1733-91/2-0, PARC. ŠT.: 91/2, KULTURA: sadovnjak, M2: 119, k.o. Bizovik.

  Zaključen: 4. 7. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 12. 7. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 379/12 k.o. 1772- Slape nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 703 m2.

  Zaključen: 10. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino-poslovni prostor št. P01 v izmeri 13,89 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Trubarjeva 7 v Ljubljani.

  Zaključen: 18. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 428/22, sadovnjak 37 m2, k.o. Zadobrova, ki se nahaja v enoti urejanja prostora PO - 658.

  Zaključen: 15. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji garaže v velikosti 21,18 m2, ki se nahaja na naslovu Miklošičeva ulica 15a, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2179, k.o. Tabor.

  Zaključen: 19. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v velikosti 239,25 m2, ki se nahaja na naslovu Ulica stare pravde 2, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 300, k.o. Poljansko predmestje.

  Zaključen: 19. 7. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na:
  Topniška cesta 19, Stari trg 4, Gosposvetska cesta 12, Trg osvobodilne fronte 10(železniški podhod), Beethovnova ulica 12.

  Zaključen: 21. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v velikosti 69,00 m2, ki se nahaja na naslovu Dolenjska cesta 115a, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2408/8, k.o. 1696 - Rudnik.

  Zaključen: 20. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 78,77 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Križevniška ulica 2, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 135/5, k.o. Ljubljana mesto.

  Zaključen: 27. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v velikosti 52,45 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Wolfova ulica 8, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 3156, k.o. Ajdovščina.

  Zaključen: 26. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti za gradnjo komunalnega priključka na parc. št. 416/36, k.o. Štepanja vas, za potrebe stanovanjsko poslovnega kompleksa Blažev grič v Ljubljani.

  Zaključen: 27. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 517/1, k.o. Trnovsko predmestje, za potrebe zamenjave stebra na 110kV daljnovodu Kleče- Vič.

  Zaključen: 27. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 1397/1, 670/2, 665/2, 664/2, 664/6, 665/6, 670/5, 671/5, 671/7, 671/1, 621/8, 1213/6, 1213/7 in 1213/8, vse k.o. Moste, za potrebe gradnje prenosnega plinovoda M5 RP Vodice - RP Jarše.

  Zaključen: 27. 7. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 2101/5 (ID znak 1737-2101/5-0) neplodno v izmeri 29 m², parc. št. 2101/6 (ID znak 1737-2101/6-0) neplodni v izmeri 40 m², obe k.o. 1737 Tabor, skupaj 69 m².

  Zaključen: 2. 8. 2012

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št. 305/1, k.o. Šujica, za izgradnjo priključka na javno vodovodno omrežje, zaradi predvidene novogradnje enodružinske hiše.

  Zaključen: 31. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 781/5, 781/2, 782/3, 787/5, k.o. Moste, zaradi prekopa in priključitve na telekomunikacijsko in kanalizacijsko omrežje.

  Zaključen: 28. 7. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št. 2610/5, k.o. Ajdovec, za gradnjo javne komunalne infrastrukture- vodovoda.

  Zaključen: 1. 8. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture za območje Potniškega centra Ljubljana.

  Zaključen: 4. 8. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino-poslovni prostor št. K07 v izmeri 60,00 m2, ki se nahaja v Plečnikovem podhodu v Ljubljani, parc.št. 3276, k.o. 1725 - Ajdovščina.

  Zaključen: 2. 8. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o prodaji nepremičnine v k.o. Črnuče: ID: 1756-974/745-0, PARC. ŠT.: 974/745, KULTURA: dvorišče, M2: 84.

  Zaključen: 9. 8. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije za območje Potniškega centra Ljubljana.

  Zaključen: 5. 8. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 721/3 k.o. Bežigrad za potrebe dostopa, hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili, v korist nepremičnine parc. št. 721/2, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 11. 8. 2012

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 958/1 sadovnjak v izmeri 254 m² , k.o. 1740-Sp. Šiška, v območju urejanja ŠI-489.

  Zaključen: 14. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne - menjalne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 379/10 in 379/14 obe k.o. Slape.

  Zaključen: 12. 9. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 579/9 k.o. Vižmarje za potrebe izgradnje oz. priključitve sanitarnega kanala.

  Zaključen: 11. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine v k.o. Vič: ID: 1723-1930/45-0,parc. št.: 1930/45, kultura: dvorišče, M2: 70.

  Zaključen: 16. 8. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 782/4, 782/5 in 782/3, k.o. Moste, zaradi prekopa in priklopa na vodovodno omrežje za objekt Center za tehnične preglede, ki se bo gradil na zemljišču s parc. št.: 785/1, 785/5, 785/6, 785/4, 785/7, 783/5, 783/4, 782/6, 781/7, 782/7, 784/1 in 784/2, vse k.o. Moste.

  Zaključen: 16. 8. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 1481/20 dvorišče v izmeri 32 m², parc.št. 1481/17 dvorišče v izmeri 17 m2 in parc.št. 1481/18 dvorišče v izmeri 16 m2 in parc.št. 1481/16 dvorišče v izmeri 16 m2,vse k.o. Dravlje.

  Zaključen: 15. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino-poslovni prostor št. P01 v izmeri 16,74 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Gornji trg 23 v Ljubljani

  Zaključen: 19. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 1481/21 dvorišče v izmeri 12 m2 k.o. Dravlje.

  Zaključen: 18. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo komunalnih vodov na zemljiščih s parc. št.: 287/1, 200/56, 200/57 in 200/178, vse k.o. Štepanja vas, zaradi gradnje objekta Plezalni center v Štepanjskem naselju, ki se bo gradil na zemljiščih parc. št.: 286/7 in 286/8, obe k.o. Štepanja vas.

  Zaključen: 21. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1707/214, gozd 99 m2, k.o. Trnovsko predmestje (ID znak 1722-1707-214-0) , ki se nahaja na območju Ceste dveh cesarjev.

  Zaključen: 19. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 1088/2, k.o. Spodnja Šiška, za potrebe gradnje priključnega vročevoda in toplotne postaje za objekt Ulica Milana Majcna 29A v Ljubljani.

  Zaključen: 28. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 1481/15 dvorišče v izmeri 17 m2 k.o. Dravlje.

  Zaključen: 26. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 349/33 k.o. Šujica, za potrebe prekopa zemljišča, položitev cevi, zamenjavo obstoječe KKS omare, postavitev priključne merilne omare in ureditev elektro odjemnega mesta.

  Zaključen: 28. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v velikosti 35,38 m2, ki se nahaja v stavbe na naslovu Beethovnova ulica 12, v Ljubljani.

  Zaključen: 22. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 2257/1 k.o. Stožice, za potrebe ureditve KKS omrežja-položitev cevi, postavitev elektro priključne merilne omare in ureditev elektro odjemnega mesta z ločenim števcem porabe električne energije.

  Zaključen: 28. 9. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 4. 10. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 1481/14 dvorišče v izmeri 16 m2 k.o. Dravlje.

  Zaključen: 29. 9. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Nepremičnine: poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2:
  poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani;
  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani;
  zemljišče parc. št. 1543/15 k.o. 1752 - Stanežiče nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2.

  Zaključen: 29. 9. 2012 , odpiranje prijav: 2. 12. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v Župančičevi jami na naslovu Neubergerjeva ulica/Štihovi ulici 7/19 v Ljubljani in
  parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica).

  Zaključen: 8. 10. 2012

 • Javna dražbo za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je počitniško trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstropju v skupni izmeri 54,46 m2 v stavbi Trg Sidro v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški;
  poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani;
  posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-4 – stanovanje št. 4 v izmeri 115,30 m2 v III. nadstropju (4. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani;
  posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-21 – poslovni prostor št. 19 v izmeri 494,42 m2 v II. nadstropju (3. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani.

  Zaključen: 11. 10. 2012

 • Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

  Zaključen: 2. 10. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na par. št. 56/11, k.o. Zadobrova, za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega priključka do stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 81/8, k.o. Zadobrova.

  Zaključen: 29. 9. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnini parc. št. 61/4 in 64/6, obe k.o. 1738 Dravlje v Ljubljani.

  Zaključen: 10. 10. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 2430/1, 2430/2, 2430/3, 2431/2, 2432/1, 2432/2, 2440/1, 2440/2, 2449,2450/4, 2450/5, 2433 vse k.o. Ajdovščina.

  Zaključen: 10. 10. 2012

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 2456/1 in parc.št. 2456/2 k.o. Ajdovščina.

  Zaključen: 10. 10. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v velikosti 42,60 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Trubarjeva ulica 76a, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 3667, k.o. 1737-Ajdovščina.

  Zaključen: 18. 10. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št. 1325/7, k.o. Vič, zaradi izgradnje plinskega priključka.

  Zaključen: 11. 10. 2012

 • Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je več poslovnih prostorov na Grablovičevi in poslovni prostor na Bratovševi ploščadi.

  Zaključen: 25. 10. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani.

  Zaključen: 23. 10. 2012 , odpiranje prijav: 25. 10. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino-parkirno mesto št. 19 v izmeri 12,50 m2, ki se nahaja v 1. kleti, kare 1 na naslovu Neubergerjeva/Štihova ulica 19 v Ljubljani.

  Zaključen: 20. 10. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  poslovni prostor, ki se nahaja v vrstni hiši na naslovu Teslova ul.17 v Ljubljani,
  poslovni prostor PO1 v izmeri 33,40 m2 v pritličju stavbe na naslovu Malgajeva ulica 2, Ljubljana.

  Zaključen: 19. 11. 2012

 • Javna dražbo za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče skupaj v izmeri 8.000 m².

  Zaključen: 22. 11. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v velikosti 232,83 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Cesta dolomitskega odreda 11, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1507, k.o. 1723-Vič

  Zaključen: 23. 11. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 30. 11. 2012

 • Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 35,24 m2 na naslovu Poljanska cesta 20 v Ljubljani;
  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 121,78 m2 na naslovu Poljanska cesta 20 v Ljubljani;
  poslovni prostor – lokal št. 4 v skupni izmeri 50,68 m2 na naslovu Potrčeva 6 v Ljubljani;
  poslovni prostor – lokal št. 5 v skupni izmeri 44,33 m2 na naslovu Potrčeva 6 v Ljubljani;
  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 242,70 m2 na naslovu Beethovnova 4 v Ljubljani;
  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 110,86 m2 na naslovu Dunajska cesta 23 v Ljubljani.

  Zaključen: 4. 12. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostor v izmeri 302,80 m2 na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani;
  poslovni prostor št. 9 v pritličju v izmeri 163,16 m2 na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani;
  poslovni prostor v pritličju v izmeri 90,96 m2 s kletnimi prostori v izmeri 27,98 m2 na naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani;
  poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2 na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani;
  Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 627/3 (ID oznaka 1730-627/3-0) njiva v izmeri 155 m², parc. št. 635/3 (ID oznaka 1730-635/3-0) njiva v izmeri 25 m² in parc. št. 635/4 (ID oznaka 1730-635/4-0) njiva v izmeri 266 m², vse k.o. 1730-Moste, skupaj 446 m².

  Zaključen: 3. 12. 2012 , odpiranje prijav: 6. 12. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Prodajna pogodbe za zemljišče, parc. št. 1816/6 dvorišče v izmeri 13 m² , k.o. 2680-Nove Jarše, v območju urejanja JA-399.

  Zaključen: 5. 12. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na zemljišču s par. št. 376/1 in 370/8, obe k.o. Slape, za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja vročevodnega omrežja ob Zaloški cesti v Ljubljani.

  Zaključen: 6. 12. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  poslovni prostor v I. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2;
  poslovni prostor v II. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2;
  poslovni prostor v mansardi na naslovu Prešernov trg 2;
  stanovanje na naslovu Mestni trg 10;
  poslovni prostor na naslovu Mestni trg 10;
  poslovni prostor št. PO1 na naslovu Vodnikov trg 5a;
  poslovni prostor št. SO1 na naslovu Vodnikov trg 5a;
  prostori na naslovu Gornji trg 30;
  poslovni prostor št. PO4 na naslovu Tugomerjeva 2;
  poslovni prostor št. PO2 na naslovu Tugomerjeva 2.

  Zaključen: 11. 12. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  nezazidano stavbno zemljišče k.o. 1695-Karlovško predmestje, skupaj 2993 m²;
  nepremičnina parc. št. 2056/2 – zazidano stavbno zemljišče v izmeri 470 m2 k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 13. 12. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/14 (ID znak 1738-1481/14-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
  nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/15 (ID znak 1738-1481/15-0) dvorišče v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
  nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/16 (ID znak 1738-1481/16-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
  nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/17 (ID znak 1738-1481/17-0) dvorišče v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
  nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/18 (ID znak 1738-1481/18-0) dvorišče v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
  nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/1 (ID znak 1738-1481/1-0) dvorišče v izmeri 164 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
  nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/19 (ID znak 1738-1481/19-0) dvorišče v izmeri 33 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
  nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1480/16 (ID znak 1738-1480/16-0) dvorišče v izmeri 317 m2, k.o. 1738 – Dravlje.

  Zaključen: 10. 12. 2012 , odpiranje prijav: 13. 12. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti dostopne poti na zemljišču parc. št.: 1080/14, k.o. Brinje I, po kateri poteka dostop do razdelilne transformatorske postaje Bežigrad.

  Zaključen: 12. 12. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na par. št. 1157/3 k.o. Bežigrad, za potrebe izgradnje vodovodnega priključka zaradi priključitve novozgrajenega laboratorijskega prizidka k obstoječemu objektu Vojkova cesta 1b, na javno komunalno infrastrukturo.

  Zaključen: 13. 12. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 17. 12. 2012 , odpiranje prijav: 20. 12. 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 66/6 (ID znak 1736-66/6-0) travnik v izmeri 116 m² k.o. 1736 - Brinje I.
  Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 3217 (ID znak 1737-3217/0-0) travnik v izmeri 179 m2 k.o. 1737 – Tabor.

  Zaključen: 17. 12. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno oddajo za poslovni prostor št. P01 v izmeri 83,91 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Gregorčičeva 5 v Ljubljani.

  Zaključen: 19. 12. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1424/8, pot v izmeri 44 m2, k.o. 1770 Kašelj v Ljubljani.

  Zaključen: 20. 12. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v velikosti 46,34 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Tržaška cesta 37, v Ljubljani.

  Zaključen: 21. 12. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za 1/3 deleža na zemljišču, parc. št. 83/16 njiva v izmeri 170 m², k.o. Trnovsko predmestje, v območju urejanja TR -339 Trnovo.

  Zaključen: 27. 12. 2012

 • Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju MOL za leto 2013

  Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2013.

  Zaključen: 30. 1. 2013

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 1426/3, 1427/67, 1427/69, vse k.o. Zadobrova in parc. št. 963 k.o. Šmartno ob Savi, za potrebe izgradnje TK kanalizacije za optično povezavo bazne postaje Sneberje.

  Zaključen: 13. 1. 2013

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostor v izmeri 302,80 m2 na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani.
  Poslovni prostor št. 9 v pritličju v izmeri 163,16 m2 na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani.

  Zaključen: 4. 2. 2013 , odpiranje prijav: 6. 2. 2013