Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup vrtička št. 31 v izmeri 35 m2 . Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Muste, parc. št. 277 k.o. Štepanja vas.

  Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 4. 11. 2021

 • Podsekretar – vodja odseka v Odseku za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje (šifra DM: 38)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 26. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2372/20 v izmeri 158 m2 , k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2372/20).

  Cena navedene nepremičnine 18.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 11. 2021

 • Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 2022 in 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

  Predmet dvoletnega projektnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bodo izvajalci izvedli v letih 2022 in 2023.
  Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem ter so namenjeni splošni javnosti.

  Zaključen: 15. 12. 2021

 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

  Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2022.
  Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
  A/uprizoritvene umetnosti,
  B/glasbene umetnosti,
  C/vizualne umetnosti,
  D/intermedijske umetnosti,
  E/kulturno-umetnostna vzgoja,
  F/knjiga in mesto,
  G/Ljubljana bere,
  H/mladike - prvi projekti.

  Zaključen: 15. 12. 2021

 • Javni poziv za zbiranje vlog

  Najem sejemskih hišic, malih gostinskih hišic in velikih gostinskih hišic na prazničnem sejmu 2021.

  Zaključen: 5. 11. 2021

 • Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL v letu 2022

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja na območju MOL.

  Zaključen: 10. 2. 2022

 • Podsekretar v Odseku za pripravo in pregled pravnih aktov v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 408)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 18. 11. 2021

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2022 in programov za obdobje od leta 2022 do 2024 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana

  Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti ter mreženju nepridobitnih organizacij.

  Zaključen: 2. 12. 2021

 • Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

  Nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1269/15 k.o. 1723 - Vič v izmeri 180 m2 (ID oznaka parcele 1723 1269/15).

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1707/171 v izmeri 60 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 1707/171).

  Cena navedene nepremičnine je 9.000,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 365/67 v izmeri 3 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 365/67).

  Cena navedene nepremičnine je 450,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednosti.

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1062/28 v izmeri 107 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 1062/28).

  Cena navedene nepremičnine 8.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/7 v izmeri 25 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/7) in parc. št. 2272/8 v izmeri 13 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/8).

  Cena navedenih nepremičnin znaša 6.688,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: solastniški delež do 608/621 zemljišča parc. št. 393/103 k.o. Trnovsko predmestje

  Cena nepremičnine znaša 18.150,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 1. 12. 2021

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2022 s področja varstva okolja

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL v letu 2022, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

  Zaključen: 15. 12. 2021

 • Javni poziv za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2022

  Predmet javnega poziva je potrditev nespremenjenega obsega izvajanja dejavnosti oziroma sporočanje spremenjenega obsega (zmanjšanega obsega, prenehanja izvajanja) izbranih dejavnosti s strani izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za vse dejavnosti, ki so bile v letu 2020 izbrane na javnem razpisu za obdobje 2020 do 2022 in so bile predmet javnega poziva in 2. javnega poziva za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2021.

  Zaključen: 26. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 293/76 v izmeri 64 m, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje. Zemljišče v naravi že uzurpira neposredni mejaš, kot podaljšek zelenice. S prodajo predmetnega zemljišča se uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša: 9.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 293/54 v izmeri 12 m2 in parc. št. 293/77 v izmeri 67 m2, obe k. o. 1722 – Trnovsko predmestje. Zemljišči v naravi predstavljata asfaltiran urejen dovoz oz. dostop z vozili in peš, do stanovanjskih objektov s pripadajočimi zemljišči, v lasti več fizičnih oseb. S prodajo predmetnih zemljišč se uredi dejansko stanje zemljišč v naravi, z zemljiškoknjižnim.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša: 11.850,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 681/3 – delno, v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1739 681/3) k.o. 1739 Zgornja Šiška

  Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za namen otroškega igrišča.

  Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 960,00 EUR/letno.

  Zaključen: 6. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino - 1/8 solastniškega deleža Mestne občine Ljubljana na nepremičninah na naslovu Soteska 4/Vegova 6 v Ljubljani:

  - ID 1721-330-111 v izmeri 37,80 m2, ID 1721-330-121 v izmeri 53,00 m2, 1721-330-120 v izmeri 60,90 m2, ID 1721-330-105 v izmeri 20,60 m2, ID 1721-330-137 v izmeri 1,70 m2, ID 1721-330-138 v izmeri 2,80 m2, ID 1721-330-118 v izmeri 10,20 m2 in ID 1721-330-114 v izmeri 8,60 m2;
  - zemljišče na parceli št. 196 v izmeri 163 m2;

  Zaključen: 6. 12. 2021

 • Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

  Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2021.

  Zaključen: 14. 10. 2021

 • Direktor / direktorica javnega zavoda Pionirski dom – center za kulturo mladih

  Prosto delovno mesto.

  Zaključen: 27. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2060, (stavbišče pod garažo ID znak: del stavbe 2636-8045-33) v izmeri 25 m2, k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2060).

  Cena navedene nepremičnin 6.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 155/4 v izmeri 15 m2, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 155/4).

  Cena navedene nepremičnine je 1.500,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

  Zaključen: 8. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. K04 v velikosti 35,81 m2, Podhod bežigrajska vrata (železniški podhod – novi del).

  Zaključen: 8. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. K01 v velikosti 29,21 m2, Podhod bežigrajska vrata (železniški podhod – novi del)

  Zaključen: 8. 12. 2021

 • Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL za leto 2022

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
  - programov dela neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
  - izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju,
  - izvedbe Posavskega štehvanja in
  - izvedbe programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 8. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine: posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-98« v izmeri 57,50 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-99« v izmeri 15,0 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-100« v izmeri 145,6 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-101« v izmeri 14,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-102« v izmeri 11,7 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-103« v izmeri 26,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-104« v izmeri 18,0 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-105« v izmeri 10,5 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-106« v izmeri 327,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-107« v izmeri 12,8 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-108« v izmeri 36,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-109« v izmeri 11,2 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-110« v izmeri 20,0 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-111« v izmeri 38,6 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-112« v izmeri 20,6 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-113« v izmeri 9,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-114« v izmeri 144,7 m2 in parc. št. 389/1, k. o. 1730 Moste ID znakom »parcela 1730 389/1« v izmeri 697 m2.

  Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

  Prodajana cena: 1.006.200,00 EUR
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec.

  Zaključen: 13. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/4 v izmeri 32 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/4) in parc. št. 2272/5 v izmeri 16 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/5).

  Cena navedenih nepremičnin znaša 8.448,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 12. 2021

 • Javni razpis II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO

  Predmet javnega razpisa so socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša oziroma zatočišče) in so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa.

  Zaključen: 10. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 63 v izmeri 40 m2.

  Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Grba, parc. št. 1290/1 k.o. Vič.

  Zaključen: 16. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup vrtičkov na območju Rakove jelše. Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto

  Zaključen: 16. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup vrtička št. 5 v izmeri 90 m2 a na vrtičkarskem območju Štepanjsko naselje, parc. št. 165/1 in 164/1 obe k.o. Štepanja vas. Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto.

  Zaključen: 16. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup vrtička št. A11 v izmeri 52 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Vojkova, parc. št. 482/10 k.o. Brinje I. Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto.

  Zaključen: 16. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup vrtička št. 57 v izmeri 49 m2 in vrtička št. 70 v izmeri 49 m2 . Vrtička se nahajata na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod. Cena zakupa znaša 0,70 EUR/m2/leto.

  Zaključen: 16. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup vrtička št. 9 v izmeri 107 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Dravlje, parc. št. 118/8 k.o. Dravlje. Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto

  Zaključen: 20. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo, pritličje stavbe v skupni izmeri 465,4 m2, Ambrožev trg 3, Ljubljana.

  Zaključen: 20. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 2280/41 v izmeri 30 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2280/41) in zemljišče s parc. št. 2280/71 v izmeri 81 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2280/71).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 19.536,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 12. 2021

 • Javna obravnava gradiva »Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045«

  Gre za prvi tovrstni dokument MOL, ki pojasnjuje, kaj je krožno gospodarstvo, kako si predstavljamo krožno mesto in vizijo krožnega mesta leta 2045. Dokument opisuje tudi kako je krožno gospodarstvo že vključeno v druge strateške dokumente MOL in na kratko povzema obstoječe dobre prakse velike mestne družine s področja krožnega gospodarstva.
  Morebitne predloge, pripombe, razmišljanja pošljite na e-naslov varstvo.okolja@ljubljana.si.

  Zaključen: 15. 11. 2021 , objava rezultatov: 1. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1738 1087/4.

  Zaključen: 22. 12. 2021

 • Javni razpis za vlaganje pobud za priznanja MOL

  Zaključen: 31. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2239/75 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/75 Stožice), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 27. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporab: pisarna št. 321 v skupni izmeri 18,94 m2 (3. nadstropje) na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 27. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2239/78 v izmeri 61 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2239/78).

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 10.736,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 297/32 v izmeri 31 m2 k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 297/32).

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 3.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1536/63 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1738 1536/63), k. o. 1738 Dravlje.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1536/64 v izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1738 1536/64), k. o. 1738 Dravlje.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 2.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2021

 • Referent v Odseku za prekrškovne finance in tehnično poslovanje v Mestnem redarstvu (šifra: 195)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 18. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2287/5 v izmeri 22 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2287/5).

  Cena navedene nepremičnine znaša 3.872,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2298/26 v izmeri 26 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/26).

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.576,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2272/20 v izmeri 24 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2272/20).

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/23 v izmeri 27 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/23).

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/21 v izmeri 30 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/21).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 1. 2022

 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo JZP za energetsko obnovo Ljubljane

  Zaključen: 31. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem: zemljišče parc. št. 62/12 v izmeri 361 m2 in 63/5 – delno, v izmeri 450 m2 (ID znak: parcela 1738 62/12 63/5 delno) k.o. 1738 Dravlje

  Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen parkirišča.

  Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 1.005,64 EUR/mesečno.

  Zaključen: 11. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja zemljišča s parc. št. 1915 v izmeri 1944 m2 k. o. 2636 Bežigrad, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 11. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 297/27 v izmeri 77 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/27).

  Cena navedene nepremičnine 9.240,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2022

 • Podsekretar – vodja odseka v Odseku za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje (šifra DM: 38)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 13. 1. 2022

 • Višji svetovalec v Uradu za mladino v Oddelku za kulturo (šifra DM: 489)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 6. 1. 2022

 • Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju MOL za leto 2022

  Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2022.

  Zaključen: 14. 1. 2022

 • Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/6 v izmeri 5 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/6).

  Cena navedene nepremičnine 400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/8 v izmeri 37 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/8).

  Cena navedene nepremičnine 2.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 1. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za urbano ekonomiko v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 418)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 26. 1. 2022

 • Dve prosti delovni mesti: Višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 110)

  jJavni natečaj za dve prosti uradniški delovni mesti v mestni upravi.

  Zaključen: 26. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 4 v izmeri 95 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Štepanjsko naselje, parc. št. 165/1 k.o. Štepanja vas.

  Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 42 v izmeri 58 m2, vrtička št. 69 v izmeri 58 m2 in vrtička št. 102 v izmeri 60 m2 . Vrtički se nahajajo vrtičkarskem območju Ježica, parc. št. 1251/1 k.o. Ježica.

  Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 6 v izmeri 33 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Iga Grudna, parc. št. 1031/1 k.o. Vič.

  Cena zakupa vrtička znaša 0,50 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 99/11, k. o. 1721 – Gradišče I, v izmeri 13 m2. Zemljišče v naravi predstavlja in se uporablja kot del dovoza oz. dostopa do objekta s pripadajočimi zemljišči, na katere neposredno meji. S predmetno prodajo se uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim.

  Cena zemljišča s parc. št. 99/11, k. o. 1721 – Gradišče I, ID znak: parcela 1721 99/11, je 1.560,00 EUR, brez pripadajočega 2% DPN.

   

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup vrtička št. 67 v izmeri 48 m2. Vrtiček se nahaja na vrtičkarskem območju Grba, parc. št. 1290/1 k.o. Vič.

  Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto.

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 22 v izmeri 75 m2, vrtička št. 26 v izmeri 75 m2, vrtička št. 31 v izmeri 30 m2, vrtička št. 33 v izmeri 30 m2, vrtička št. 36 v izmeri 75 m2, vrtička št. 37 v izmeri 50 m2, vrtička št. 53 v izmeri 40 m2, vrtička št. 66 v izmeri 25 m2, vrtička št. 68 v izmeri 50 m2, vrtička št. 77 v izmeri 25 m2, vrtička št. 86 v izmeri 75 m2, vrtička št. 95 v izmeri 50 m2, vrtička št. 98 v izmeri 35 m2, vrtička št. 101 v izmeri 75 m2, vrtička št. 105 v izmeri 25 m2, vrtička št. 129 v izmeri 100 m2, vrtička št. 151 A v izmeri 30 m2 in vrtička št. 164 v izmeri 25 m2.

  Vrtički se nahajajo vrtičkarskem območju Rakova jelša (Barje), parc. št. 1080/63 in 1080/64 k.o. Trnovsko predmestje.

  Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto.

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 26 v izmeri 49 m2 in vrtička št. 15 v izmeri 49 m2 . Vrtička se nahajata na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod.

  Cena zakupa znaša 0,70 EUR/m2/leto.

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 69 v izmeri 58 m2, vrtička št. 102 v izmeri 60 m2 in vrtička št. 42 v izmeri 58 m2 . Vrtički se nahajajo vrtičkarskem območju Ježica, parc. št. 1251/1 k.o. Ježica.

  Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto.

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 840/64 v izmeri 106 m2, k. o. 1736 Brinje I, (ID znak: parcela 1736 840/64).

  Cena navedene nepremičnine 18.656,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 153/111 v izmeri 42 m2, k. o. 1728 Ljubljana mesto, (ID znak: parcela 1728 153/111).

  Cena navedene nepremičnine 10.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P02 v velikosti 12,67 m2 na naslovu Grablovičeva ulica 28.

  Zaključen: 7. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 924/2 v izmeri 26 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 924/2. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče, ki je predmet prodaje. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekom Slovenije, d. d. in T-2, d. o. o..

  Cena navedene nepremičnine je 3.120,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 8. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora: Parkirno mesto št. PM28 v skupni izmeri 10,80 m2 na naslovu Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana (ID 1737-1005-200).

  Zaključen: 8. 2. 2022

 • Višji svetovalec v Službi za javna naročila (šifra DM: 556)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 4. 2. 2022

 • Višji svetovalec v Službi za javna naročila (šifra DM: 109)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 10. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 557/32 v izmeri 160 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, ID znak: parcela 1739 557/32. Zemljišče v naravi predstavlja edini urejeni  neposredni dovoz oz. dostop z javne površine, do stanovanjskih objektov na naslovih Tugomerjeva ulica 52, 54, 56 V Ljubljani. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnosti v korist Telekoma Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 19.200,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 17. 2. 2022

 • Vzpostavitev skupne digitalne platforme Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 7. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 1687/2 k.o. 1755 Glince

  Cena nepremičnine znaša 18.000,00 EUR brez davka

  Zaključen: 20. 2. 2022

 • Javno povabilo k sodelovanju na festivalu Junij v Ljubljani v letu 2022

  Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana in Festival Ljubljana vabita izvajalce umetniških projektov k oddaji programskih predlogov za sodelovanje na festivalu Junij v Ljubljani 2022.

  Zaključen: 31. 1. 2022

 • Svetovalec v Odseku za urbano ekonomiko v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 166)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 14. 2. 2022

 • Svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 606)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 12. 2. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 605)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 12. 2. 2022

 • Svetovalec v Odseku za prekrškovni postopek v Mestnem redarstvu (šifra DM: 179)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 12. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 5 v izmeri 58 m2, vrtička št. 42 v izmeri 58 m2 , vrtička št. 69 v izmeri 58 m2 , vrtička št. 70 v izmeri 58 m2 , vrtička št. 102 v izmeri 60 m2 , vrtička št. 127 v izmeri 58 m2 , vrtička št. 176 v izmeri 59 m2 , vrtička št. 177 v izmeri 58 m2 in vrtička št. 195 v izmeri 72 m2 . Vrtički se nahajajo vrtičkarskem območju Ježica, parc. št. 1251/1 k.o. Ježica.

  Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 1. 3. 2022

 • Računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL za leti 2022 in 2023

  Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izbiro izvajalca za računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL za leti 2022 in 2023.

  Zaključen: 11. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora št. K07 v izmeri 100,00 m2 na lokaciji Bežigrajska vrata (Vilharjev podhod).

  Zaključen: 7. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 774/1 v izmeri 100 m2, k. o. 1730 – Moste, ID znak: parcela 1730 774/1.

  Zaključen: 7. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/7 (ID znak: parcela 2680 2466/7) v izmeri 132 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

  Cena navedene nepremičnine je 19.800,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

  Zaključen: 8. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 159/2 v izmeri 13 m2, k. o. 1731 – Udmat, ID znak: parcela 1731 159/2. Zemljišče je v naravi del stavbišča objekta – telovadnice Gimnazije Moste, ob Prvomajski ulici v Ljubljani, zato bo sklenjena neposredna pogodba z osebo javnega prava, RS, zanjo pristojnim upravljalcem Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport. S predmetno prodajno pogodbe se bo uredilo dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim stanjem.

  Cena navedene nepremičnine je 1.651,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 8. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Parkirno mesto št. PM28 v skupni izmeri 10,80 m2, Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana (ID 1737-1005-200).

  Zaključen: 9. 3. 2022

 • 23. Javni razpis za stanovanjska posojila JSS MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

  Na podlagi razpisa lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki na območju Mestne občine Ljubljana izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, ki je starejša od 20 let.

  Zaključen: 17. 10. 2022

 • Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

  Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 50 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost.

  Zaključen: 17. 10. 2022

 • Vabilo za prijavo raziskovalnih aktivnosti, ki bodo leta 2022 predstavljene na 35. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Ljubljane "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost"

  K sodelovanju vabimo učence osnovnih šol in dijake srednjih šol z območja Mestne občine Ljubljana ter njihove mentorje.

  Zaključen: 31. 1. 2022

 • Seznam prejemnikov sredstev za sofinanciranju programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

  Zaključen: , objava rezultatov: 22. 2. 2022