Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v obdobju 2023 - 2027

  Mestna občina Ljubljana na podlagi četrtega odstavka 25. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16), ki določa, da upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib spremlja Odbor krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju Odbor), v katerem je tudi predstavnik nevladnih organizacij, poziva nevladne organizacije k sodelovanju pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

  Zaključen: 28. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 1499/8 v izmeri 17 m2, k. o. 1755 – Glince, ID znak: parcela 1755 1499/8.

  Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije, d. d.. Zemljišče v naravi predstavlja ozek pas in meji na obstoječi stanovanjski objekt v lasti tretjih fizičnih oseb ter predstavlja dostop, dovoz in deloma zaključek zelenice ter se tako z objektom zaokrožuje v funkcionalno celoto. S predmetno prodajo se uredi dosedanja uporaba oz. uzurpacija s strani lastnikov objekta, z zemljiškoknjižnim stanjem zemljišča.

  Cena navedene nepremičnine je 2.992,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 18. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1055/1 k.o. 1733 Bizovik v izmeri 220 m2

  Cena zemljišča znaša 6.600,00 EUR brez davka, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  zunanja drvarnica v zmeri 4,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-970-3 (2679 Gradišče II, stavba 970, del 3) na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani in je prazna. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 4.500,00 EUR (z besedo: štiri tisoč petsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – pisarna št. 130 v izmeri 15,30 m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 20. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2298/56 v izmeri 34 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/56).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 10. 2022

 • Javna dražba za oddajo javne površine Mestne občine Ljubljana v najem za postavitev utice za peko in prodajo kostanja

  Predmet javne dražbe je javna površina za potrebe postavitev utice za peko in prodajo kostanja za obdobje od 15.10. 2022 do 31.01.2023:

  1. Park Tivoli (poleg parkirišča – smer Jakopičev drevored);

  Zaključen: 9. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2272/34 v izmeri 37 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/34).

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.512,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: - zemljišče s parc. št. 2239/77 v izmeri 34 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2239/77).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Proletarska cesta 1: Deli stavbe z ID znak, in sicer: 1731-887-13 v velikosti 30,20 m2, 1731-887-14 v velikosti 14,00 m2, 1731-887-15 v velikosti 13,60 m2, 1731-887-16 v velikosti 14,10 m2. 1731-887-17 v velikosti 9,50 m2, 1731-887-18 v velikosti 27,50 m2, 1731-887-19 v velikosti 22,70 m2, 1731-887-20 v velikosti 15,10 m2. Skupna velikost: 146,70 m2. Prostori se oddajo v kompletu.

  Zaključen: 27. 10. 2022

 • Samostojni svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  REGISTRSKA št: OR78544

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Samostojni svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  REGISTRSKA št: OR77521.

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • 17. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

  Javni stanovanjski sklad MOL razpisuje oddajo najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2017, 2018 in 2019. Predmet razpisa je približno 250 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

  Zaključen: 28. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 282/38 v izmeri 15 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 282/38).

  Cena navedene nepremičnine 2.640,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 11. 2022

 • Seznam izvajalcev jesenskega počitniškega varstva 2022

  Zaključen: , objava rezultatov: 12. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnih zemljišč s parc. št. 679/9 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/9 in s parc. št. 679/10 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/10. Pri zemljiščih sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti, obe v korist in na ime imetnika, Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Cena navedenih obeh zemljišč skupaj je 20.880,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 2. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža nepremičnin: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 312/22 v izmeri 88,30 m2 (ID znak: parcela 1771 312/22) in nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 312/24 v izmeri 0,35 m2 (ID znak: parcela 1771 312/24), obe k. o. 1771 Zadobrova.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.297,50 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

  Zaključen: 7. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor: št. P03 v velikosti 41,80 m2, Trubarjeva cesta 76A.

  Zaključen: 8. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Poslovni prostor – pisarna št. 131 v skupni izmeri 15,30m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 8. 11. 2022

 • Javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023

  Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023, in sicer:
  ‒ 16 štipendij za dijake,
  ‒ 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
  ‒ 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  ‒ 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
  ‒ 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

  Zaključen: 5. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – pisarna št. 129 v izmeri 14,90 m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-31 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 31) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 2,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-39 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 39) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 3.240,00 EUR (z besedo: tri tisoč dvesto štirideset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: - klet v zmeri 5,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-27 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 27) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.000,00 EUR (z besedo: šest tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 7,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-28 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 28) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 8.400,00 EUR (z besedo: osem tisoč štiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 4,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-29 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 29) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 5.640,00 EUR (z besedo: pet tisoč šesto štirideset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-37 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 37) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  klet v zmeri 6,30 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-33 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 33) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 7.560,00 EUR (z besedo: sedem tisoč petsto šestdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: - klet v zmeri 5,50 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-35 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 35) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.600,00 EUR (z besedo: šest tisoč šesto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 205 Dolgi most in okoljskega poročila

  Od 28. 10. 2022 do 28. 11. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 205 Dolgi most in okoljsko poročilo.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 in okoljskega poročila

  Od 28. 10. 2022 do 28. 11. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 in okoljsko poročilo.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

  Mestna občina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 2. 12. 2022

 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za drugi krog volitev predsednika republike

  Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za drugi krog volitev predsednika republike (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
  - male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m).

  Zaključen: 2. 11. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) in okoljskega poročila

  Mestna občina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) in okoljskega poročila.

  Zaključen: 2. 12. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za prostorske planske akte v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 398)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 9. 11. 2022

 • Javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic in sejemskih hišic

  Zaključen: 3. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniškega deleža do 3487/10000 nepremičnine z ID oznako: 1737-564-3 ( katastrska občina 1737 Tabor, stavba št. 564 del stavbe št. 3), v naravi prostor v kletni etaži v izmeri 8,75 m2 na naslovu Komenskega ulica 14 v Ljubljani, ki je v izredno slabem stanju.
  Prednost pri nakupu nepremičnine ima solastnik predmetne nepremičnine.

  Prodajna cena: 6.125,00 EUR ( z besedo: šest tisoč sto pet in dvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 16. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1707/236 v izmeri 55 m2 (ID znak: parcela 1735 1707/236), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 9.680,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 6. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Tri stavbe (P01), ki stojijo na parcelah 1505/11, 1505/12 in 1505/13, vse k.o. Vič, v skupni izmeri 342,90 m2, skupaj s pripadajočim zemljiščem parc. št. 1505/10, v izmeri 1735 m2 k.o. Vič (do ceste), Cesta dolomitskega odreda 11, Ljubljana.

  Zaključen: 17. 11. 2022

 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

  Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana izvedeni v letu 2023.

  Zaključen: 29. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 738/11 v izmeri 60 m2 (ID znak: parcela 1755 738/11) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 738/12 v izmeri 43 m2 (ID znak: parcela 1755 738/12), obe k. o. 1755 Glince.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 18.128,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 11. 2022

 • Svetovalec v Odseku za prekrškovni postopek v Mestnem redarstvu (šifra DM: 179)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 18. 11. 2022

 • Višji svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  Registrska številka prijave: OS39919

  Zaključen: 5. 11. 2022

 • Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 - Rotonda

  Od 11. 11. 2022 do 28. 11. 2022  bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 - Rotonda.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 939/3 (ID znak: parcela 1739 939/3) v izmeri 93 m², k. o. 1739 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine je 13.950,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID 1727-240-201 - prostor K01 v izmeri 20,40 m2 (klet), ID 1727-240-202 – prostor K02 v izmeri 8,50 m2 (klet), ID 1727-240-204 – prostor P04 v izmeri 34,80 m2 (pritličje), ID 1727-240-205 – prostor P05 v izmeri 31,70 m2 (pritličje)
  oz. vse skupaj v izmeri 95,40 m2 na naslovu Poljanska ulica 14, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 29. 11. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 110)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 29. 11. 2022

 • Javni poziv za zbiranje vlog za najem malih gostinskih hišic na Prazničnem sejmu

  Zaključen: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 876/5 v izmeri 16 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 876/5. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 3.200,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 883/2 (ID znak: parcela 1746 883/2) v izmeri 67 m², k. o. 1746 Rašica in
  - pozidano stavbno zemljišče - parc. št. 883/3 (ID znak: parcela 1746 883/3) v izmeri 47 m², k. o. 1746 Rašica

  Cena navedenih nepremičnin je 14.972,00 EUR brez pripadajočega davka.  Na predmetnih zemljiščih je vknjižena plomba v korist Telekom Slovenije d.d

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/5 (ID znak: parcela 2680 2466/5) v izmeri 73 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

  Cena navedene nepremičnine je 10.950,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Vabilo za prijavo raziskovalnih aktivnosti, ki bodo leta 2023 predstavljene na 36. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Ljubljane "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost"

  K sodelovanju vabimo učence osnovnih šol in dijake srednjih šol z območja Mestne občine Ljubljana ter njihove mentorje.

  Zaključen: 31. 1. 2023

 • Svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 358)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 358)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 1. 10. 2022

 • Samostojni svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  Registrska številka prijave: OS39936

  Zaključen: 12. 11. 2022

 • Višji svetovalec za stanovanjske zadeve I - M/Ž

  Razpis za prosto delovno mesto JSS MOL.

  Zaključen: 6. 12. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 613)

  Javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi.

  Zaključen: 6. 12. 2022

 • Občinski redar - pripravnik v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu – 2 delovni mesti (šifra DM: 505)

  Javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi.

  Zaključen: 1. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/11 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1755 750/11) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.928,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/36 v izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1735 2272/36), k. o. 1735 Stožice

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/14 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1755 750/14) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče pod garažo parc. št. 1014/3 v izmeri 16 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 1014/3).

  Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 245/366, v izmeri 6.099 m2, parc.št. 245/362 v izmeri 456 m2 in parc. št. 245/72, v izmeri 421 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 260/32 v izmeri 13 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje (ID znak: parcela 1727 260/32).

  Cena navedene nepremičnine je 2.860,00 EUR brez 2% DPN, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN za območje Bavarskega dvora

  Od 28. 11. 2022 do 12. 12. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN za območje Bavarskega dvora – ID: 3105.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE - PRIPRAVNIK - M/Ž

  JSS MOL razpisuje prosto delovno mesto.

  Zaključen: 8. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/12 v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1755 750/12) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 1/16 zemljišča s parc. št. 7291 k.o. 1317 Stari grad

  Cena nepremičnine znaša 1.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 1651/37 k.o. 2682 Brdo

  Cena nepremičnine znaša 960,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 627)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 15. 12. 2022

 • Lokacijska preveritev za del območja enote urejanja prostora ČR-537 »Kolektor Etra«

  Od 5. 12. 2022 do 19. 12. 2022 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za del območja enote urejanja prostora ČR-537 »Kolektor Etra«.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Sodelovanje nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v obdobju 2023 - 2027 – rezultati glasovanja

  Mestna občina Ljubljana je na podlagi četrtega odstavka 25. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16), ki določa, da upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib spremlja Odbor krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju Odbor), v katerem je tudi predstavnik nevladnih organizacij, javno pozvala nevladne organizacije k sodelovanju pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

  Zaključen: , objava rezultatov: 1. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 3807/12 k.o. 1778 Volavlje

  Cena nepremičnine znaša 11.190,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 2013/3 v izmeri 15 m2, k. o. 2636 – Bežigrad, ID znak: parcela 2636 2013/3. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost, v korist in na ime imetnika, Telekoma Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Zemljišče je v naravi uzurpirano, s predmetno prodajo se pogodbeno uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim stanjem. Dostop do predmetnega zemljišča poteka v naravi preko zemljišča v lasti tretjih fizičnih oseb, s katerimi bo kupec dogovoril dostop.

  Cena zemljišča je 3.750,0 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 25. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 2013/2 v izmeri 12 m2, k. o. 2636 – Bežigrad, ID znak: parcela 2636 2013/2. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost, v korist in na ime imetnika, Telekoma Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Zemljišče je v naravi uzurpirano, s predmetno prodajo se pogodbeno uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim stanjem. Dostop do predmetnega zemljišča poteka v naravi preko zemljišča v lasti tretjih fizičnih oseb, s katerimi bo kupec dogovoril dostop.

  Cena zemljišča je 3.000,0 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 25. 12. 2022

 • Podsekretar v Odseku za upravljanje s kadri v Sekretariatu mestne uprave (šifra DM: 62)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 23. 12. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za pripravo in pregled pravnih aktov v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 340)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 23. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – pisarna št. 131 v izmeri 15,30m2 (1.nadstropje), Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 29. 12. 2022

 • Direktor JZ Turizem Ljubljana

  Razpis za prosto delovno mesto: direktor javnega zavoda Turizem Ljubljana – M/Ž za določen čas 48 mesecev

  Zaključen: 23. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine v k. o. 1730 Moste na naslovu Pokopališka ulica 35 v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 12. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za investicije v Službi za razvojne projekte in investicije (šifra DM: 521)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 20. 12. 2022

 • Podsekretar – vodja odseka v Odseku za razvoj in infrastrukturo na področju športa v Oddelku za šport (šifra DM: 366)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 22. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 523/23 v izmeri 11 m2 k. o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 523/23).

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja premičnine: rabljeno vozilo RENAULT KANGOO, 1,6, 16 V, rdeče barve; štev. šasije VF11kw0ub545300978, letnik 2011, prevoženih cca 75.000 km.

  Na vozilu so potrebna manjša popravila, poškodovan je zadnji blatnik in počeni zadnji dve luči; vozilo je bilo predelano za invalidno osebo, zato je nekoliko spremenjen sovoznikov prostor, akumulator izpraznjen.
  Izhodiščna cena navedenega vozila znaša 3.700,00 € brez pripadajočih dajatev. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo predmetne prodajne pogodbe, kakor drugih stroškov povezanih z vozilom - prepisom vozila - nosi kupec.

  Zaključen: 4. 1. 2023

 • Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost - objava prednostnih list

  Zaključen: , objava rezultatov: 15. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 210/8 v izmeri 162 m2 (ID znak: parcela 1735 210/8), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 16.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 313/1074 v izmeri 84 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 313/1074).

  Cena navedene nepremičnine 12.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 1053/5, v izmeri 105 m2 (ID znak: parcela 1740 1053/5) k.o. 1740 Spodnja Šiška

  Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za namen parkiranja.

  Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 525,00 EUR na leto.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 2166/31 v izmeri 30 m2, in parc.št. 2166/32 v izmeri 5 m2, obe k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2166/31 2166/32).

  Cena navedene nepremičnine 5.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnino – 7/1000 solastniškega deleža Mestne občine Ljubljana na nepremičnini na naslovu Knezova ulica 4 v Ljubljani: - ID 1740-1082-122 v izmeri 35,10 m2

  Stanovanje je veliko 35,10m2, delež MOL je 7/1000, kar znaša 0,25m2. Stanovanje je zasedeno s solastnikom. MOL nima dostopa do stanovanja. Nepremičnina se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

  Prodajna cena: 570,36 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2580/9 k.o. 1696 Rudnik v izmeri 23 m2

  Cena nepremičnine znaša 1.840,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 16. 1. 2023

 • Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora RŽ-155, Hotel Bellevue

  Od 29. 12. 2022 do 16. 1. 2023 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora RŽ-155, Hotel Bellevue.

  Zaključen: 16. 1. 2023

 • Podsekretar v Odseku za digitalni razvoj in inovacije v Službi za digitalizacijo (šifra DM: 604)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 18. 1. 2023

 • Park varne mobilnosti

  Zaključen: 6. 2. 2023

 • Lokacijska preveritev za dela enot urejanja prostora TR-395 in TR-559

  Od 5. 1. 2023 do 20. 1. 2023 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat lokacijske preveritve za dela enot urejanja prostora TR-395 in TR-559.

  Zaključen: 20. 1. 2023

 • Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od določil OPN MOL ID za del območja enoto urejanja prostora TR-310

  Od 5. 1. 2023 do 20. 1. 2023 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil OPN MOL ID za del območja enoto urejanja prostora TR-310

  Zaključen: 20. 1. 2023

 • Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022

  Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022:

  1. Plaketo, ki se podeljuje pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom z območja Mestne občine Ljubljana za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.
   Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.
  2. Zahvalno listino, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz predhodne točke za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu oziroma krajšem časovnem obdobju.

  Zaključen: 3. 2. 2023

 • Občinski redar - pripravnik v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu – 2 delovni mesti (šifra DM: 505)

  Javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi.

  Zaključen: 23. 1. 2023

 • Višji svetovalec v Odseku za razvojne projekte v Službi za razvojne projekte in investicije (šifra DM: 85)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 24. 1. 2023

 • Višji svetovalec v Odseku za prostorske planske akte v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 398)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 17. 1. 2023