Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 250/1236 v izmeri 14 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 250/1236. Zemljišče v naravi predstavlja dostop oz. dovoz do nepremičnin z objektom, ki na predmetno zemljišče v naravi neposredno mejijo in tako predstavlja oz. se zaokrožuje v funkcionalno celoto z objektom v lasti tretjih oseb.

  V zemljiški knjigi so pri zemljišču vknjižene neprave stvarne služnosti v korist Promarkt, d. o. o., Ljubljana. Avantnatur, d. o. o., Ljubljana in Telekoma Slovenije, d. d. ter vložen predlog za izbris vknjižene služnosti stanovanja, v korist in na ime tretje fizične osebe.
  Cena navedene nepremičnine je 2.100,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 10. 2. 2021

 • Namera za sklenitev menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe

  Nepremičnina v lasti Mestne občine Ljubljana:
  • parc. št. 2102/13, v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1723 2102/13) k. o. 1723 Vič.

  Menjava se izvede za nepremičnino v lasti fizične osebe
  • parc. št. 2099/86, v izmeri 20m2 (ID znak: parcela 1723 2099/86) k. o. 1723 Vič.

   

  Zaključen: 10. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež Mestne občine Ljubljana do 182/198 zemljišča parc. št. 951/29, v celotni izmeri 79 m2 (ID znak: parcela 1771 951/29) k. o. 1771 Zadobrova.

  Cena prodajanega solastniškega deleža navedene nepremičnine znaša 8.760,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

  Zaključen: 10. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Menjava nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana:

  a) katastrska občina 1772 SLAPE:
  -parcela 349/2 v izmeri 557 m2, v naravi del območja Vojašnice Edvarda Peperke

  b) katastrska občina 1771 ZADOBROVA:,
  -parcela 1456/2 v izmeri 262 m2, v naravi del območja Vojašnice Edvarda Peperke in

  c) katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO:
  -parcela 246/2 v izmeri 4.000 m2, v naravi del območja Vojašnice TO

  Skupna vrednost zemljišč, v skupni izmeri 4.819 m2, navedenih v točki I. a do I. c, ki so predmet prenosa na Republiko Slovenijo, znaša 144.570,00 EUR.

  Zaključen: 11. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1381/89, v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1753 1381/89) k. o. 1753 Vižmarje. Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.760,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 16. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/26 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/26) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/15 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/15) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% D

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/14 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/14) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/19 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/19) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 396/7 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/7) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1381/89, v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1753 1381/89) k. o. 1753 Vižmarje. Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.760,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 16. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 557/32 v izmeri 160 m2, k.o. 1739 – Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 557/32).

  Cena navedene nepremičnine 19.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 2. 2021

 • Sanacija voziščne konstrukcije Dunajske ceste

  Zaključen: 18. 2. 2021

 • Rekonstrukcija trga MDB s pripadajočimi križišči Prešernova – Rimska, Prešernova – Aškerčeva in Tržaška do Bleiweisova

  Zaključen: 18. 2. 2021

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju BTS-NIB v EUP RD-273 (za F11 v območju Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI3/3 Biotehniška fakulteta) – ID 2128

  Od 9. 2. 2021 do 23. 2. 2021 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju BTS-NIB v EUP RD-273 (za F11 v območju Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI3/3 Biotehniška fakulteta) – ID 2128.

  Zaključen: 23. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup vrtičkov na vrtičkarskem območju Rakova jelša (Barje), parc. št. 1080/64 k.o. Trnovsko predmestje.

  Cena oddaje vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

   

  Zaključen: 25. 2. 2021

 • Rekonstrukcija križišča na Letališki

  Zaključen: 23. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin: pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 475/5, v izmeri 1.853 m2, parc.št. 476/6 v izmeri 1.769 m2 in parc. št. 477/7, v izmeri 1.649 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1074/3 v izmeri 120 m2, k.o. 1776 Lipoglav, (ID znak: parcela 1776 1074/3).

  Cena navedene nepremičnine 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 696/4 v izmeri 22 m2, k.o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 696/4).

  Cena navedene nepremičnine 2.200,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1755/3 v izmeri 111 m2, k.o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1755/3).

   Cena navedene nepremičnine 13.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih sprememb potekov ulic in predlaganih imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 26. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnine: poslovni prostor št. P03 v izmeri 58,12 m2, na naslovu Masarykova cesta 23.

  Cena najema nepremičnine: 5,00 €/m2 oz. 290,60 €/mesec.

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1707/331 v izmeri 31 m2 (ID znak: parcela 1722 1707/331) k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 837/15 vizmeri 21 m2 (ID znak: parcela 2681 837/15) k. o. 2681 Brinje II.

  Cena navedene nepremičnine je 3.150,00,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnine v brezplačno uporabo: poslovni prostor v velikosti 89,52 m2 (nahaja se v kleti in je del prostora v velikosti 139,65m2) , na naslovu Cigaletova ulica 5, Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnine v brezplačno uporabo: poslovni prostor v velikosti 40,90 m2, na naslovu Celovška cesta 143, Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnine v brezplačno uporabo: poslovni prostor v velikosti 21,18 m2, na naslovu Dolenjska cesta 22, Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja: vrtička št. 62 v izmeri 49 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 313/1 k.o. Vižmarje (vrtičkarsko območje Vižmarje Brod).

  Cena zakupa znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 8. 3. 2021

 • Gradbena pogodba za ureditev Hribarjevega nabrežja in Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega trga

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Povabilo k oddaji ponudb za evidenčno naročilo »Priprava investicijske dokumentacije urbane digitalne platforme«

  MOL vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo JN po evidenčnem postopku za predmet naročila: Presoja upravičenosti in skladnosti projekta vzpostavitve urbane digitalne platforme MOL in priprava potrebne investicijske dokumentacije.

  Zaključen: 24. 2. 2021

 • Višji svetovalec področja II za kadrovske zadeve- M/Ž

  Prosto delovno mesto javnega zavoda Turizem Ljubljana. 

  Zaključen: 11. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup:

  - vrtička št. 103 v izmeri 30 m2 in
  - vrtička št. 104 v izmeri 30 m2.

  Vrtička se nahajata vrtičkarskem območju Rakova jelša (Barje), parc. št. 1080/63 k.o. Trnovsko predmestje.
  Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 14. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah ID znak: parcela ID znak: parcela 1752 271/1, parcela 1752 271/10, parcela 1752 271/11, parcela 1752 281/1 in parcela 1752 1610/1.

  Zaključen: 15. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 811/4 v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1739 811/4) k. o. 1739 Zgornja Šiška.

  Cena navedene nepremičnine je 1.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 3. 2021

 • Izvedba celovite obnove Osnovne šole Riharda Jakopiča v Ljubljani z dobavo in vgradnjo opreme - II. faza

  Zaključen: 11. 3. 2021

 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

  Zaključen: 30. 11. 2020 , objava rezultatov: 24. 2. 2021

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2021 in programov za obdobje od 2021 do 2023 s področja mladinskega sektorja v MOL

  Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij ter sekundarnim preventivnim programom za otroke in mladostnike.

  Zaključen: 24. 11. 2020 , objava rezultatov: 25. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Poslovni prostori z ID znak 1731-887-36 do 46 in 108 v skupni velikosti 280,51 m2 s souporabo skupnih prostorov na naslovu Proletarska
  cesta 1. Ljubljana.

  Zaključen: 17. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Prostor št. P01 v izmeri 69,50 m2 na naslovu Slomškova ulica 25, Ljubljana.

  Zaključen: 17. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja: vrtička št. 81 v izmeri 49 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 313/1 k.o. Vižmarje (vrtičkarsko območje Vižmarje Brod).

  Cena zakupa znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 21. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnih zemljišč s:
  - parc. št. 1450/13 v izmeri 24 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 1450/13. Zemljišče v naravi predstavlja del zidanega pomožnega objekta kot podaljška k stanovanjskemu objektu, v lasti investitorja, na naslovu Kamnogoriška cesta 17 v Ljubljani in
  - parc. št. 1450/11 v izmeri 26 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 1450/11. Zemljišče v naravi neposredni dovoz oz. dostop do objekta na parc. št. 1450/13, k. o. 1738 – Dravlje (predmet prodaje v prejšnji alineji), ki ga v naravi že uporablja lastnik stanovanjskega objekta na naslovu Kamnogoriška cesta 17 v Ljubljani. Prodaja se vrši z namenom ureditve dejanskega stanja nepremičnin v naravi z zemljiškoknjižnim.

  Cena navedenih zemljišč v skupni izmeri 50 m2 je 8.800,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 24. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup:

  - vrtička št. 96 v izmeri 30 m2 in
  - vrtička št. 153 v izmeri 75 m2.

  Vrtička se nahajata vrtičkarskem območju Rakova jelša (Barje), parc. št. 1080/63 in 1080/64 k.o. Trnovsko predmestje.

  Cena oddaje vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 24. 3. 2021

 • Javni razpis za stanovanjska posojila JSS MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

  Na podlagi razpisa lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki na območju Mestne občine Ljubljana izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v stanovanjskih stavbah, ki so starejše od 20 let.

  Zaključen: 15. 9. 2021

 • Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnostni stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

  Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 65 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost.

  Zaključen: 15. 9. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 15. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaje v najem: zemljišče parc. št. 621/3, v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1730 621/3) k.o. 1730 Moste. Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za opravljanje poslovne dejavnosti.

  Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 512,00 EUR na leto.

  Zaključen: 29. 3. 2021

 • Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme

  Zaključen: 23. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  PREKLIC: Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: kletni prostor v skupni izmeri 14,00 m2 z ID oznako 1721-257-34 (1721 Gradišče I, stavba 257, del 34) na naslovu Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 11. 3. 2021

 • Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana na naslovu Rimska cesta 8 v Ljubljani

  Zaključen:

 • Preklic namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine MOL na naslovu Rimska cesta 8 v Ljubljani

  Zaključen:

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1062/9 izmeri 16 m2 (ID znak: parcela 1754 1062/9) k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

  Cena navedene nepremičnine je 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 3. 2021

 • Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

  Razpis je namenjen interesentom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.

  Zaključen: 15. 7. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 394/19 v izmeri 18 m2 (ID znak: parcela 1772 394/19) k. o. 1772 Slape,
  - zemljišče s parc. št. 394/3 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1772 394/3) k. o. 1772 Slape,
  - zemljišče s parc. št. 394/14 v izmeri 50 m2 (ID znak: parcela 1772 394/14) k. o. 1772 Slape,
  - zemljišče s parc. št. 394/16 v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1772 394/16) k. o. 1772 Slape,

  Pri vseh navedenih zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 12.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 679/11 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/11. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti, obe v korist in na ime imetnika, Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Cena navedenega zemljišča je 10.440,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 5. 4. 2021

 • Odgovorni urednik javnega glasila Ljubljana

  MOL, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vabi k sodelovanju kandidate za odgovornega urednika glasila Ljubljana.

  Zaključen: 27. 3. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti MOL

  Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 9. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zakup: vrtička št. 63 v izmeri 40 m2, vrtička št. 64 v izmeri 40 m2, vrtička št. 65 v izmeri 30 m2,  vrtička št. 79 v izmeri 30 m2 in vrtička št. 111 v izmeri 40 m2.

  Vrtički se nahajajo vrtičkarskem območju Rakova jelša (Barje), parc. št. 1080/63 in 1080/64 k.o. Trnovsko predmestje.

  Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški vzdrževanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 8. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 83/45 v izmeri 16 m2, k. o. 1726 Šentpeter, (ID znak: parcela 1726 83/45).

  Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 4. 2021

 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

  Zaključen: 4. 2. 2021 , objava rezultatov: 23. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 313/915 v izmeri 89 m2 (ID znak: parcela 1722 313/915) k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljišče se prodaja z zahtevo ohranitve zelenih površin. Vse ureditve morajo biti skladne s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za to območje.

  Cena navedene nepremičnine je 13.350,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 313/904 v izmeri 97 m2 (ID znak: parcela 1722 313/904) k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljišče se prodaja z zahtevo ohranitve zelenih površin. Vse ureditve morajo biti skladne s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za to območje.

  Cena navedene nepremičnine je 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 2738, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739, v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 19. 4. 2021

 • Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2021

  Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu.

  Zaključen: 13. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč s:
  - parc. št. 597/17 v izmeri 55 m2, k. o. 1755 – Glince,
  - parc. št. 604/8 v izmeri 15 m2, k. o. 1755 – Glince in
  - parc. št. 604/14 v izmeri 9 m2, k. o. 1755 – Glince.

  Pri vseh navedenih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekom Slovenije, d. d., pri zemljišču s parc. št. 597/17, k. o. 1755 – Glince pa je v zemljiški knjigi vknjižena tudi plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnika Telemach d. o. o. Zemljišča v naravi predstavljajo del neposrednega dostopa oz. dovoza peš in z vozili ter del pripadajočega zemljišča k stanovanjskemu objektu, s katerim se funkcionalno zaključujejo.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 15.800,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka na promet nepremičnin

  Zaključen: 20. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1535/21 v izmeri 207 m2, k. o. 1752 Stanežiče, (ID znak: parcela 1752 1535/21).

  Cena navedene nepremičnine 16.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 750/4 v izmeri 8 m2 , k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 750/4).

  Cena navedene nepremičnine 1.408,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 1535/22 v izmeri 160 m2 (ID znak: parcela 1752 1535/22) k. o. 1752 Stanežiče in
  - zemljišče s parc. št. 1535/23 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1752 1535/23) k. o. 1752 Stanežiče.

  Pri obeh zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d., služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili ter služnostna pravica izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN priključka na elektro omrežje.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 15.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1057/5 v izmeri 186 m2 (ID znak: parcela 1779 1057/5) k. o. 1779 Trebeljevo

  Cena navedene nepremičnine je 5.580,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 313/907 v izmeri 98 m2 (ID znak: parcela 1722 313/907) k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljišče se prodaja z zahtevo ohranitve zelenih površin. Vse ureditve morajo biti skladne s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za to območje.

  Cena navedene nepremičnine je 14.700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 4. 2021

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 81 Center znanosti – del

  Od 2.4. do 3. 5. 2021 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del. Zaradi zahtevne epidemiološke situacije v državi ter s tem povezanih ukrepov za preprečevanja širjenja okužb novega koronavirusa je javna razgrnitev podaljšana do 17. 5. 2021.

  Zaključen: 17. 5. 2021

 • Direktor / direktorica javnega zavoda Pionirski dom – center za kulturo mladih

  Prosto delovno mesto.

  Zaključen: 12. 4. 2021

 • Podsekretar v Odseku za investicije v Službi za razvojne projekte in investicije (šifra DM: 336)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 20. 4. 2021

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo

  Obveščamo vas, da bo od 14. 4. 2021 do 14. 5. 2021 potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo.

  Zaključen: 14. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 1060, v izmeri 1.921 m2, parc.št. 1061/9 v izmeri 104 m2, parc.št. 1061/10 v izmeri 11.049 m2 in parc. št. 1061/12 v izmeri 1.813 m2, vse k. o. 1755 Glince, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 2. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/142 v izmeri 20 m2 in parc. št. 142/145 v izmeri 204 m2 , obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/142 142/145).

  Cena navedene nepremičnine 17.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1061/8 v izmeri 179 m2, k. o. 1755 Glince, (ID znak: parcela 1755 1061/8).

  Cena navedene nepremičnine 15.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja dela nepremičnine: zemljišče parc. št. 969/1, k. o. 1740 Spodnja Šiška (ID znak: parcela 1740 969/1), v izmeri 202 m2, od skupno 252 m2, kot je z rumeno označeno na ortofoto posnetku.

  Cena najema je 442,00 EUR/leto brez davka.

  Zaključen: 3. 5. 2021

 • Višji svetovalec v Službi za javna naročila (šifra DM: 108)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 28. 4. 2021

 • Seznam upravičencev z nadomestnimi upravičenci do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

  Zaključen: , objava rezultatov: 16. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 597/4 v izmeri 21 m2 in s parc. št. 599/6 v izmeri 111 m2, obe k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 597/4 in ID znak: parcela 1722 599/6).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 5. 2021

 • Vrtec Trnovo Enota Kolezijska - celovita prenova objekta

  Zaključen: 5. 5. 2021

 • Vrtec Šentvid enota Sapramiška – celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave

  Zaključen: 5. 5. 2021

 • Presoja upravičenosti in skladnosti projekta »Mladost - mobilnost za ljudi in aktivno življenje; digitalno, odprto, standardizirano in trajnostno« in priprava potrebne investicijske dokumentacije

  Povabilo k oddaji ponudb za evidenčno naročilo.

  Zaključen: 26. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: parkirno mesto št. 77 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-7797-108 (2636 Bežigrad, stavba 7797, del 108) na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. Kleti, Kare 1 in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajana cena: 9.900,00 EUR (z besedo: devet tisoč devetsto evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 5. 2021

 • OŠ Trnovo - celovita obnova objekta

  Zaključen: 11. 5. 2021

 • OŠ Zalog – celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice

  Zaključen: 11. 5. 2021

 • OŠ MIŠKA KRANJCA – izgradnja prizidka

  Zaključen: 11. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1770 2101/173.

  Zaključen: 19. 5. 2021

 • Najem energijsko učinkovitih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje treh let

  Zaključen: 25. 5. 2021

 • Javno povabilo k sodelovanju na festivalu Junij v Ljubljani v letu 2021

  Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana, Javni zavod Turizem Ljubljana in Festival Ljubljana vabijo izvajalce umetniških projektov k oddaji programskih predlogov za sodelovanje na festivalu Junij v Ljubljani 2021.

  Zaključen: 31. 1. 2021

 • Namero o sklenitvi pogodbe o skrbništvu

  Predmet oddaje v skrbništvo so naslednja zemljišča:

  št. in ime katastrske občine

  parcelna št.

  Velikost (m2)

  ID zemljišča

  2682 BRDO

  1455/15

    1636

  2682 1455/15

  2682 BRDO

  1455/25

  29278

  2682 1455/25

  2682 BRDO

  1427/1

    9045

  2682/ 1427/1

  Zaključen: 24. 5. 2021

 • Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2021

  Predmet razpisa:

  • Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
  • Delavnice, seminarji, kongresi, konference,.. ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano, in pomembno prispevajo k njeni promociji.

  Zaključen: 18. 1. 2021 , objava rezultatov: 28. 4. 2021

 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del OPPN 311 Zalog

  Od 10. 5. do 25. 5. 2021 bo javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za del OPPN 311 Zalog.

  Zaključen: 25. 5. 2021

 • Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Kolezija

  Zaključen: 26. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1112/8 v izmeri 14 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1112/8).

  Cena navedene nepremičnine 2.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 5. 2021

 • Obnova nadvoza na Podutiški cesti, objava na PJN

  Zaključen: 20. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 3237/4 v izmeri 41 m2 k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 3237/4).

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 3.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 2250/39 v izmeri 84 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2250/39).

  Cena navedene nepremičnine 14.784,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 31. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  PREKLIC: Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 245/366, v izmeri 6.099 m2, parc.št. 245/362 v izmeri 456 m2 in parc. št. 245/72, v izmeri 421 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas enega (1) leta. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 26. 5. 2021