Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P/5 v pritličju objekta na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – pomožni prostor v kleti stanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 27, Ljubljana.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnih dražb so tri parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 16. 11. 2010

 • Javne dražbe za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnih dražb so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana:

  Zaključen: 7. 12. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine

  poslovni prostor št. P02 v izmeri 62,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, Ljubljana

  Zaključen: 22. 2. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine

  garaža št. 1 v izmeri 18,12 m2, ki se nahaja v I. etaži prizidka na Poljanski cesti 15, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 22. 2. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor št. P01 v izmeri 119,22 m2, ki se nahaja v II. kleti objekta na naslovu Pokopališka ulica 13, Ljubljana

  Zaključen: 18. 2. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe sta kletna poslovna prostora št. K01 v izmeri 33,60 m2 in kletni poslovni prostor št. K02, v izmeri 19,90 m2.

  Zaključen: 13. 4. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  POSLOVNI PROSTOR: Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna

  Zaključen: 4. 3. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  predmet oddaje v najem so poslovni prostori na naslednjih lokacijah:
  Trubarjeva ulica 7, Gosposvetska cesta 12, Topniška cesta 19, Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod), Vošnjakova ulica 4, Stari trg 21

  Zaključen: 14. 5. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo skupnega dela stavbe (del na odkriti terasi v 6. nadstropju stanovanjske stavbe) na Valvasorjevi ulici 12, Ljubljana

  Zaključen: 7. 3. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja v skladu s četrtim odstavkom 48. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 s spremembami in dopolnitvami)

  Zaključen: 21. 4. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture za potrebe območja urejanja ŠO ½ Šiška, ŠT ½ Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 10. 5. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 2272/24 neplodno v izmeri 33 m², vpisano v zk vl. št. 1529 k.o. Stožice, v območju urejanja BS 4/5 Tomačevo.

  Zaključen: 3. 3. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino - stavba, ki se nahaja na naslovu Tržaška cesta 82, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 869, k.o. Vič.

  Zaključen: 22. 2. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo ateljejev

  na Gornjem trgu 44 in Masarykovi 24

  Zaključen: 24. 6. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

  nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 690/7 njiva/travnik v izmeri 1.289 m², vpisana v zk vl. št. 1019, k.o. Moste.

  Zaključen: 11. 6. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za poslovni prostor na naslovu Tržaška cesta 24, v Ljubljani.

  Zaključen: 14. 6. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino id. oznako 1737-516-41, ki predstavlja hišniško dvosobno stanovanje v visokem pritličju poslovne zgradbe Komenskega 7, 1000 Ljubljana v izmeri 66,78 m2, stoječi na parc. št. 2457, k.o. 1737 Tabor.

  Zaključen: 8. 6. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 788/4 sadovnjak v izmeri 557 m², vpisano v zk vl. št. 558 k.o. Moste, v območju urejanja MM5/1 Toplarna.

  Zaključen: 8. 6. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišča parc. št. 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, vsa k.o. Slape in zemljišča parc. št. 420/33, 420/14, 410/8, 410/14, 410/12, 420/4, vse k.o. Slape.

  Zaključen: 23. 5. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

  parc. št. 359, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložku št. 50, k.o. Poljansko predmestje in v naravi predstavlja stavbo št. 531 v skupni izmeri 87 m2 in dvorišče v izmeri 197 m2 na naslovu Zarnikova 5, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 1. 7. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 1532/9 dvorišče v izmeri 13 m², k.o. Glince, v območju urejanja DR –Dravlje

  Zaključen: 20. 7. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino parc. št. 1707/41, stanovanjska stavba 48 m2, parc. št. 1707/230, garaža 40 m2 in dvorišče 181 m2 ter parc. št. 1707/244, dvorišče 156 m2, vse k.o. Trnovsko predmestje, ki se nahajajo na območju Ceste dveh cesarjev.

  Zaključen: 7. 7. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 250/980 dvorišče v izmeri 90 m², k.o. Trnovsko predmestje, v območju urejanja TR -Trnovo.

  Zaključen: 28. 6. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Grablovičeva ulica 50

  Zaključen: 23. 7. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št.: 540/2, 543/2 in 1082/38, vse k.o. Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 11. 8. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 3379 k.o. Tabor za potrebe vročevodnega omrežja in toplotne postaje.

  Zaključen: 6. 8. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišč parc.št. 313/12, parc.št. 313/20 in parc.št. 429/7 vse k.o. Zadobrova za potrebe izgradnje elektro kabelske kanalizacije.

  Zaključen: 6. 8. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  namera o sklenitvi Menjalne pogodbe za zemljišča parc. št. 766/7, 767/5, 777/1, 770/1,770/4, 770/6, 771/1, 771/2, 771/6, 768/2, vsa k.o. Dravlje in zemljiše parc. št. 1331/18 k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 5. 8. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  na nepremičnini parc. št. 456/2, k.o. Zgornja Šiška

  Zaključen: 5. 8. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino z id.št. 1727-122-8; garaža št. 8 v izmeri 18,85 m2, ki se nahaja v I. etaži prizidka na Poljanski cesti 15, 1000 Ljubljana, v stavbi št. 122, k.o. Poljansko predmestje

  Zaključen: 2. 8. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

  Predmet javne dražbe je nepremičnina parc. št. 1759/270 - travnik v izmeri 1.808 m2 k.o. Dobrova, ki je po izkazanem zemljiškoknjižnem izpisku last Mestne občine Ljubljana in v naravi predstavlja travnik med Tržaško cesto in Gorjupovo ulico v Ljubljani;

  Zaključen: 18. 8. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica

  Zaključen: 10. 9. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremične MOL

  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 33,41 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjskega bloka na naslovu Bratovševa ploščad 32 v Ljubljani

  Zaključen: 27. 8. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

  poslovni prostor v poslovni stavbi na naslovu Prijateljeva ul. 2 v Ljubljani

  Zaključen: 6. 9. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Beethovnova ulica 12, Gallusovo nabrežje 15, Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod), Stari trg 21.

  Zaključen: 3. 9. 2011 , objava rezultatov: 23. 9. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino parc. št. 1707/40, stanovanjska stavba 144 m2, stavba 33 m2, parc. št. 1707/229, dvorišče 226 m2, vse k.o. Trnovsko predmestje, ki se nahajajo na območju Ceste dveh cesarjev.

  Zaključen: 29. 9. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  na delu zemljišča parc.št. 2303 in parc.št. 2311 obe k.o. Tabor za potrebe vročevodnega omrežja

  Zaključen: 24. 8. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  na delu zemljišča parc.št. 441/5 k.o. Bežigrad, za potrebe izgradnje vročevodnega omrežja in toplotne postaje

  Zaključen: 24. 9. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na nepremičnini s parc. št.: 874/1, 856/1, 856/2, 857/2, 823/1, 1005/1 in parc. št. 822/2, vse k.o. Črnuče.

  Zaključen: 11. 8. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

  poslovni prostor v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Celovška ul. 122 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1739-1475-98 v skupni izmeri 66,20 m2.

  Zaključen: 4. 10. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  poslovni prostor št. 25 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Valvasorjeva ul. 12 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1725-133-24 v skupni izmeri 15,65 m2.

  Zaključen: 4. 10. 2011

 • Namera o ustanovitvi stavbne pravice

  oz. obnovitvi stavbne pravice na delu zemljišč parc.št. 2453, 2450/1, 2451/1, 2450/3 in 2461/1 vse k.o. Ajdovščina, za čas gradnje.

  Zaključen: 4. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 2847/11, k.o. Dobrova, za potrebe izgradnje elektro kabelske povezave med RP Kozarje in TP Gmajnice.

  Zaključen: 4. 10. 2011

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti za potrebe dostopa do objekta Šiška Center Ljubljana na nepremičnini s parc. št.: 791/8 in 791/9, obe k.o. Dravlje.

  Zaključen: 1. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 29. 9. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem, ki se nahaja v stavbi na naslovu Luize Pesjakova 9, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1625/2, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 29. 9. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo, ki se nahaja v stavbi na naslovu Tržaška cesta 37, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 753/4, k.o. Vič.

  Zaključen: 29. 9. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe so trije poslovni prostori na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani

  Zaključen: 18. 10. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe so štiri počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.

  Zaključen: 18. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 61,00 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 27. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti za potrebe izgradnje meteorne in odpadne kanalizacije na nepremičnini s parc. št.: 66/56 in 618/14, obe k.o. Golovec.

  Zaključen: 20. 10. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  MOL objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 845/2 k.o. Moste

  Zaključen: 19. 10. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  MOL objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 845/6 k.o. Moste

  Zaključen: 19. 10. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  MOL, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 1213/1 k.o. Moste

  Zaključen: 19. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 400/1 dvorišče v izmeri 555 m², k.o. Dravlje, v območju urejanja zemljišč ŠP4/1-1Avtotehna (do sprejema OPPN)

  Zaključen: 15. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino-poslovni prostor št. P01 v izmeri 18,51 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Vilharjeva cesta 39a v Ljubljani.

  Zaključen: 6. 10. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču s parc. št.: 2260/123, 2260/124, 2260/125 in 2260/188, vse k.o. Stožice, po katerih poteka daljnovod 110kV Črnuče- Bežigrad

  Zaključen: 9. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo objekta 2x110kV kabelske povezave med RTP Šiška in RTP PCL

  Zaključen: 8. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 453/1 in 453/2 obe k.o. Bizovik, zaradi priključevanja stanovanjskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje.

  Zaključen: 2. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino-poslovni prostor št. 013 v izmeri 11,60 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Linhartova cesta 13 v Ljubljani

  Zaključen: 29. 10. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

  poslovni prostor – garaža v izmeri 35,00 m2, ležeča na parc. št. 2184/5, vlož. št. 814 v k.o. 2636 – Bežigrad.

  Zaključen: 22. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stavbne pravice za dosego javne koristi

  Zaključen: 29. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  pogodbe za zemljišče, parc. št. 1208/1 pašnik v izmeri 110 m², k.o. Šentvid nad Ljubljano, v območju urejanja ŠE -Šentvid.

  Zaključen: 24. 11. 2011

 • Namera o ustanovitvi služnosti

  MOL objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 1482/2 k.o. Dravlje.

  Zaključen: 18. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 428/4 in 430/8, obe k.o. Kašelj, za potrebe izgradnje elektro kabelske kanalizacije med Zalogom in Novim Poljem

  Zaključen: 11. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 780/46-0, njiva v izmeri 163,00 m2 k.o. 2681 Brinje II, v območju urejanja SScv – pretežno večstanovanjske površine.

  Zaključen: 30. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 17,70 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

  Zaključen: 30. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 931, 942/1, 942/7, 944/2, 946/2, vse k.o. Stožice in parc. št. 1076, k.o. Brinje, za potrebe izgradnje vročevodnega omrežja in toplotne postaje za objekte na Zupanovi in Štembalovi ulici.

  Zaključen: 26. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  pogodbe za nepremičnino parc.št. 145/10 in 145/15 k.o. Poljansko predmestje, ki v naravi predstavlja ½ vrstne hiše z dvoriščem.

  Zaključen: 26. 11. 2011

 • Javno dražbo za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor št. P01 v izmeri 48,65 m2 v stavbi na naslovu Petkovškovo nabrežje 67 v Ljubljani.

  Zaključen: 6. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana

  Zaključen: 3. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor št. L-16 z identifikacijsko številko 1727-1038-15 v pritličju Grablovičeva ulica 52
  poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2.

  Zaključen: 3. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  je poslovni prostor št. L-10 v skupni izmeri 115,14 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stavbe na naslovu Grablovičeva ulica 56 v Ljubljani.

  Zaključen: 3. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  poslovni prostori - parkirna mesta na naslovu Neubergerjeva ulica11 in Štihova ulica 7, 19

  Zaključen: 3. 12. 2011

 • Javno dražbo za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 152,32 m2 v stavbi na naslovu Gregorčičeva ul.7 v Ljubljani
  poslovni prostor v kleti stavbe v izmeri 13,39 m2 v stavbi na naslovu Gregorčičeva ul.7 v Ljubljani
  je poslovni prostor, ki se nahaja v vrstni hiši na naslovu Teslova ul.17 v Ljubljani

  Zaključen: 6. 12. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin in preklic javne dražbe

  Javna dražba za poslovni prostor v pritličju v izmeri 164,51m 2 v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc.št. 2592, k.o. Tabor.

  Preklic javne dražbe na naslovu Dalmatinova ul. 6 a v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 12. 2011

 • Javno dražbo za prodajo nepremičnin in preklic javne dražbe

  Javna dražba za poslovni prostor (atelje) KO2 v polkletni etaži v izmeri 19,90 m2 in skladiščni poslovni prostor KO1 v polkletni etaži v izmeri 33,60 m2 v stavbi na naslovu Veselova ul. 12 v Ljubljani in
  parc.št. 2176 v izmeri 991,00 m2 (delež MOL je 806/10000)
  parc.št. 2174 v izmeri 17,00 m2 (delež MOL je 806/10000)
  parc.št. 2173 v izmeri 17,00 m2 (delež MOL je 806/10000)
  parc.št. 2172 v izmeri 17,00 m2 (delež MOL je 806/10000)
  parc.št. 2177 v izmeri 16,00 m2 (delež MOL je 806/10000).

  Preklic javne dražbe na naslovu Veselova ul. 12 v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin in preklic javnega zbiranja ponudb

  Stavbno zemljišče: parc. št. 43/15 dvorišče v izmeri 105 m2, parc. št. 43/22 dvorišče v izmeri 1 m2, oba k.o. Gradišče I, ki sta predmet prodaje, se nahajata v enoti urejanja MS-21,kjer je predvidena zemljišča CU-osrednje območje centralnih dejavnosti
  Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 250/7 pašnik v izmeri 532 m2 k.o Trebeljevo, zemljišče se nahaja v območju SO-1757, kjer je namenska raba SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine
  Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 625/4 njiva v izmeri 2356 m², parc. št. 626/13 njiva v izmeri 1982 m², parc. št. 626/22 neplodno v izmeri 154 m², vse k.o. Dravlje, skupaj 4.492 m².

  Preklic javnega zbiranja ponudb

  Zaključen: 1. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 1819/3, k.o. Ig, za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja.

  Zaključen: 2. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, 780/47-0, njiva v izmeri 41,00 m2, parc. št. 780/49-0 njiva v izmeri 25 m2 in parc. št. 797/3-0 dvorišče v izmeri 4 m2 vse k.o. 2681 Brinje II, v območju urejanja SScv – pretežno večstanovanjske površine.

  Zaključen: 30. 11. 2011

 • Preklic javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  objavljeno v Uradnem listu št. 93, z dne 18.11.2011 in na spletni strani MOL z dne 16.11.2011.

  Zaključen: 25. 11. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 357/11, k.o. Zgornja Šiška, zaradi ureditve dostopa in dovoza do stanovanjskega objekta, ki se bo gradil na zemljišču parc. št. 357/15, iste k.o.

  Zaključen: 10. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št. 411/1, k.o. Kašelj, zaradi poteka plinovoda z oznako L10700.

  Zaključen: 9. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 102/11-dvorišče 74 m², vpisano v zemljiški, ki se nahaja v območju urejanja (EUP) PO-327.

  Zaključen: 7. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stavbne pravice

  Zaključen: 30. 11. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Topniška cesta 19,
  Stari trg 24,
  Stari trg 21.

  Zaključen: 17. 12. 2011

 • Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 20. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo javne komunalne infrastrukture-plinovoda in vodovoda na parc. št. 118/146, k.o.Golovec.

  Zaključen: 20. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 1531/9, 1531/14, 1531/3, 1547/8, 1549/4, 1531/27, 1/74, 1/30, 32/12, 34/5, 1/71, 1/40, 1/20, 1/29 in 1817/11,vse k.o. Nove Jarše, za potrebe obnove plinovoda na območju Novih Jarš.

  Zaključen: 17. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino-poslovni prostor št. P01 v izmeri 99,83 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Pokopališka 13 v Ljubljani.

  Zaključen: 14. 12. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zazidano stavbno zemljišče:
  • parc.št. 571/10 poslovna stavba 680 m², dvorišče 570 m², skupaj v izmeri 1250 m² in
  • parc.št. 571/12 neplodno v izmeri 380 m² obe k.o. Vižmarje, skupaj 1.630 m²

  Zaključen: 24. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št.: 682/1, k.o. Brinje I.

  Zaključen: 29. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino - del shrambe z id.št. 1728-490-6 v izmeri 11,37 m2.

  Zaključen: 25. 1. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št: 26/7, 26/8 in 26/22, vse k.o. Rudnik, za potrebe priključevanja obstoječega stanovanjskega objekta na parc. št. 26/14, k.o. Rudnik, na javno kanalizacijsko omrežje.

  Zaključen: 28. 12. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 75,15 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Prijateljeva ulica 2, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 8/6, k.o. Prule.

  Zaključen: 20. 12. 2011

 • Javno naznanilo

  o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2012

  Zaključen: 31. 1. 2012

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  zazidano stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja objekt na naslovu Ulica Stare pravde 6, Ljubljana

  Zaključen: 21. 1. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 225,81 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Gornji trg 44, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2/7, k.o. Prule.

  Zaključen: 28. 1. 2012