Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

  Zaključen:

 • Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

  Zaključen:

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen:

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen:

 • Oddaja poslovnih prostorov in garaž v najem

  Zaključen:

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Poslovni prostor na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana, v izmeri 62,92 m2 z izhodiščno ceno 102.700,00 EUR. Poslovni prostor na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana, v izmeri 34,73 m2 z izhodiščno ceno 80.000,00 EUR.

  Zaključen: 15. 12. 2009

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 8. 12. 2009 , odpiranje prijav: 8. 12. 2009

 • Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

  Zaključen:

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih zaklonišč za vadbo glasbenih skupin

  Zaključen: 27. 11. 2009

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 22.10.2009 ob 9.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1, izvedla javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za poslovni prostor na Slovenski 17, Ljubljana v izmeri 27,17 m2 z izhodiščno ceno 87.000,00 EUR.

  Zaključen: 19. 10. 2009 , odpiranje prijav: 22. 10. 2009

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  JN 9414/2009.

  Zaključen: 23. 11. 2009 , odpiranje prijav: 16. 11. 2009

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47, 246/49 vse k.o. Karlovško predmestje z izhodiščno ceno 6.500.000,00. Nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 2720/11, 2729, 2726, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 3770, 3771 vse k.o. Tabor z izhodiščno ceno 3.550.000,00 EUR.

  Zaključen: 15. 12. 2009

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v kletni etaži objekta na naslovu Vodovodna cesta 39, Ljubljana, v skupni izmeri 100,10 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri vložku št. 170/22, k.o. Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, ločene moške in ženske sanitarije, čajno kuhinjo in hodnik. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 581/2, k.o. Bežigrad, z ID številko 865. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E. Nepremičnina je prosta vseh bremen.

  Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja javno dražbo na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

  Zaključen: 12. 1. 2010 , odpiranje prijav: 12. 1. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 62,88 m2 - prodajni prostor v izmeri 45,34 m2, pisarna v izmeri 14 m2, predprostor v izmeri 1,90 m2 in sanitarije v izmeri 1,64 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Dunajska cesta 45, Ljubljana in predstavlja solastniški delež 73/1000 znotraj deleža Mestne občine Ljubljana 915/1000. Objekt stoji na parcelni št. 2060, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložku št. 2493, k.o. Bežigrad, in sicer je to stavba št. 8045, z uporabno površino v izmeri 851,23 m2. Etažna lastnina v objektu Dunajska cesta 45, Ljubljana, še ni vzpostavljena. Na predmetni nepremičnini ima solastnik v deležu 85/1000 predkupno pravico. Predmetna nepremičnina je prazna in prosta bremen. Predkupni upravičenec lahko uveljavlja predkupno pravico pod enakimi pogoji kot drugi ponudniki

  Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je nepremičnina v idealnem deležu do 951/1000 na poslovni stavbi Mestni trg 15 v Ljubljani, ki stoji na parcelni št. *254 - stavbišče 262 m2 in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložni št. 225, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja poslovne prostore v skupni izmeri 848,69 m2. In sicer so to poslovni prostor v kleti v izmeri 15,44 m2, poslovni prostor v pritličju – lokal, v izmeri 115,50 m2, poslovni prostor v 1. nadstropju v izmeri 162,05 m2, poslovni prostor v 2. nadstropju v izmeri 160,20 m2, poslovni prostor v 3. nadstropju v izmeri 158,45 m2, poslovni prostor v mansardi v izmeri 157,95 m2 in poslovni prostor na podstrehi, v izmeri 79,10 m2. Predmetni nepremičnini pripada solastniški delež na skupnih delih zgradbe in zemljišču. Predmetna nepremičnina je prazna, kletni prostor trenutno nima dostopa iz objekta na naslovu Mestni trg 15, ampak je dostop zagotovljen skozi sosednji objekt Pod trančo 2, Ljubljana, tako da bo moral uspeli dražitelj na lastne stroške izdelati nov dostop do kleti objekta, obstoječi dostop pa zazidati. Predmetna nepremičnina leži v območju urejanja CO 1/19 Cankarjevo nabrežje, v površinah, namenjenih za osrednje dejavnosti in se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07 in 95/07) ter v območju, ki je s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje (Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik in Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost). Na nepremičnini ima solastnik do 49/1000 predkupno pravico. Nepremičnina je prosta vseh bremen.

  Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v I. etaži objekta na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana, v skupni izmeri 34,73 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri podvložku št. 206/21, k.o. Poljansko predmestje in v naravi predstavlja dva ločena prostora in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 305, k.o. Poljansko predmestje, z ID številko 260. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E. Nepremičnina je prosta vseh bremen.

  Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P/5 v pritličju objekta na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana, v skupni izmeri 62,92 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri podvložku št. 2904/76, k.o. Dravlje in v naravi predstavlja dva ločena, naknadno pregrajena prostora z ločenima vhodoma. V vsakem od prostorov so predprostor, pisarna in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 105/6, k.o. Dravlje, z ID številko 1348. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 171.E; Nepremičnina je prosta vseh bremen.

  Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

 • Javno naznanilo

  o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

  Zaključen: 8. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja javno zbiranje ponudb na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009,

  Zaključen: 20. 12. 2009 , odpiranje prijav: 12. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 28.12.2009 ob 11.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1,izvedla Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za zazidano stavbno zemljišče parc.št 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 2/1, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 3 k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 4/1, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/16, 62/3, 62/5, 62/6, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 6/1, 73/2, 73/13, 73/14 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 6/2, 6/4, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 30/1 k.o. Zgornja Šiška, parc.št. 723/4, 723/9, 723/10, 723/11, vse k.o. Dravlje, parc.št. 724/3, 1644/3, 1644/15, 1644/16, 1644/17, 1644/18, 1644/19, 1644/20, 1752/7 vse k.o. Dravlje, parc.št. 714/1, 716/1, 717/4, 717/8 vse k.o. Dravlje z izhodiščno ceno 6.825.256,00 EUR. Več informacij preberite v razpisu javnega zbiranja ponudb za nepremičnine Mestne občine Ljubljana, ki je dne 11.12.2009 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na naši spletni strani.

  Zaključen: 21. 12. 2009 , odpiranje prijav: 28. 12. 2009

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01 v izmeri 30,60 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 8.E, pri podvložku št. 98/8, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 38/2, k.o. Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 8.E. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni pogodbi št. 35280-97/2007, z dne 21.08.2007.

  Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 60 v izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z identifikacijsko št. 309.E pri podvložku št. 2314/309, k.o. Tabor. Parkirno mesto se v naravi nahaja takoj pri vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom v II. klet; Parkirno mesto je prazno in prosto bremen

  Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja javno zbiranje ponudbna podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

  Zaključen: 20. 12. 2009 , odpiranje prijav: 12. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 26. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P2 v izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 68.E, pri podvložku št. 4506/2, k.o. Zgornja Šiška, kar v naravi predstavlja vetrolov, en prostor - salon, manjši hodnik, manjšo čajno kuhinjo in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 557/40, k.o. Zgornja Šiška, z ID številko 989. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 68.E. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni pogodbi št. 4404-6297/2001, z dne 08.11.2001.

  Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Nezazidano stavbno zemljišče: Parc.št. 982/16 pot v izmeri 268 m², vpisano v zk vl. št. 1454 k.o. Črnuče. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja v območju urejanja BR 6/1, m.e. 8/1. Območje urejanja BR 6/1, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče ( Uradni list RS, št. 64/09).

  Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 10. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 61 v izmeri 12,10 m2, ki se nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z identifikacijsko št. 310.E pri podvložku št. 2314/310, k.o. Tabor. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti, takoj pri vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom v II. klet; Parkirno mesto je zasedeno z najemnikom, ki ima z Mestno občina Ljubljana sklenjeno najemno razmerje po pogodbi št. 35280-151/2006, z dne 05.10.2006 za nedoločen čas .

  Zaključen: 22. 2. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 62 v izmeri 11,90 m2, ki se nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z identifikacijsko št. 311.E pri podvložku št. 2314/311, k.o. Tabor. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti, takoj pri vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom v II. klet; Parkirno mesto je zasedeno z najemnikom, ki ima z Mestno občina Ljubljana sklenjeno najemno razmerje po pogodbi št. 35280-171/2006, z dne 09.11.2006 za nedoločen čas.

  Zaključen: 22. 2. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Nezazidano stavbno zemljišče: Parc.št. 937/127 dvorišče v izmeri 330 m², vpisano v zk vl. št. 1125 k.o. Šentvid nad Ljubljano. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 4/3 Pržanj, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja ŠS 4/3 Pržanj, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 - Dravlje.

  Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 10. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Nezazidano stavbno zemljišče: Parc.št. 344/4 dvorišče v izmeri 82 m², vpisano v zk vl. št. 855 k.o. Bežigrad. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 1/4 Koroška, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 1/4 Koroška, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 1 – Bežigrad zahod.

  Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 10. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 15. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Uradni popravek - Javno zbiranje ponudb

  Nezazidano stavbno zemljišče:parc.št. 250/464 njiva v izmeri 512 m², vpisano v zk vl. št. 6504 k.o. Trnovsko predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 2/6 Trnovo, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja VS 2/6 Trnovo, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 2 Trnovo – Tržaška cesta.

  Zaključen: 15. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 17. 6. 2010 , odpiranje prijav: 17. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

  Zaključen: 2. 4. 2010 , odpiranje prijav: 9. 4. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Zaključen: 21. 5. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb sta zemljišči s parcel. št. 205 – sadovnjak v izmeri 318 m2, kar v naravi predstavlja zelenico z drevjem, ki je na delu zemljišča obremenjena z zimskim vrtom in parcel. št. 204/2 – garaža v izmeri 22 m2, ki v naravi predstavlja garažni objekt.

  Zaključen: 15. 3. 2010 , odpiranje prijav: 23. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 4 v izmeri 48,46 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Cigaletova 7, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 13.E pri podvložku št. 626/4, k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor v naravi predstavlja predprostor, sanitarije in dve pisarni. Nepremičnina je prazna in prosta bremen.

  Zaključen: 15. 3. 2010 , odpiranje prijav: 23. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 5 v izmeri 97,01 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju objekta na naslovu Cigaletova 7, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 14.E pri podvložku št. 626/5, k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor v naravi predstavlja predprostor, sanitarije in štiri pisarne. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.

  Zaključen: 15. 3. 2010 , odpiranje prijav: 23. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 26. 4. 2010 , odpiranje prijav: 4. 5. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

  Zaključen: 26. 4. 2010 , odpiranje prijav: 4. 5. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

  Zaključen: 26. 4. 2010 , odpiranje prijav: 4. 5. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 7. 6. 2010 , odpiranje prijav: 11. 6. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 20. 7. 2010 , odpiranje prijav: 20. 7. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 20. 7. 2010 , odpiranje prijav: 20. 7. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Objava v Uradnem listu št. 42 z dne 28. 5. 2010. Dražba se bo vršila 11. junija v Klubu 15 s pričetkom ob 10. uri!

  Zaključen: 11. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Zaključen: 30. 6. 2010 , odpiranje prijav: 5. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 28. 6. 2010 , odpiranje prijav: 6. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 10. 7. 2010 , odpiranje prijav: 13. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 7. 6. 2010 , odpiranje prijav: 11. 6. 2010

 • Namera o ustanovitvi stavbne pravice

  Zaključen: 26. 6. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe so tri garaže v garažni hiši pod objektom na naslovu Grablovičeva 28, Ljubljana.

  Zaključen: 21. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v kletni etaži objekta na naslovu Vodovodna cesta 39.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v I. etaži objekta na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P/5 v pritličju objekta na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – pomožni prostor v kleti stanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 27, Ljubljana.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Zaključen: 13. 8. 2010 , odpiranje prijav: 19. 8. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Zaključen: 31. 7. 2010 , odpiranje prijav: 10. 8. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na lokaciji Breg 22, Gosposka ulica 4 in Topniška 19.

  Zaključen: 18. 9. 2010 , odpiranje prijav: 23. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 10. 7. 2010 , odpiranje prijav: 13. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin(Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 26. 7. 2010 , odpiranje prijav: 28. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnih dražb so tri parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 16. 11. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostor na Dalmatinovi ulici 6a in Miklošičeva ulica 16 (oba naslova za isto nepremičnino) v Ljubljani (št. 4780-560/2010).

  Zaključen: 6. 1. 2011 , odpiranje prijav: 6. 1. 2011

 • Javne dražbe za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnih dražb so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana:

  Zaključen: 7. 12. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta - ŠPICA

  Zaključen: 22. 10. 2010 , odpiranje prijav: 27. 10. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Poslovni prostor: Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna
  Poslovni prostor: Zaloška cesta 42

  Zaključen: 7. 1. 2011 , odpiranje prijav: 13. 1. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani (št. 4780-931/2008)

  Zaključen: 18. 12. 2010 , odpiranje prijav: 23. 12. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Tri garaže na naslovu Celovška cesta 140 v Ljubljani (št. 4780-929/2010)

  Zaključen: 18. 12. 2010 , odpiranje prijav: 23. 12. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 27. 12. 2010 , odpiranje prijav: 28. 12. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine

  poslovni prostor št. P02 v izmeri 62,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, Ljubljana

  Zaključen: 22. 2. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine

  garaža št. 1 v izmeri 18,12 m2, ki se nahaja v I. etaži prizidka na Poljanski cesti 15, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 22. 2. 2011

 • Javno zbiranje ponudb

  za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica

  Zaključen: 8. 3. 2011 , odpiranje prijav: 14. 3. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor št. P01 v izmeri 119,22 m2, ki se nahaja v II. kleti objekta na naslovu Pokopališka ulica 13, Ljubljana

  Zaključen: 18. 2. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe sta kletna poslovna prostora št. K01 v izmeri 33,60 m2 in kletni poslovni prostor št. K02, v izmeri 19,90 m2.

  Zaključen: 13. 4. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  POSLOVNI PROSTOR: Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna

  Zaključen: 4. 3. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  predmet oddaje v najem so poslovni prostori na naslednjih lokacijah:
  Trubarjeva ulica 7, Gosposvetska cesta 12, Topniška cesta 19, Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod), Vošnjakova ulica 4, Stari trg 21

  Zaključen: 14. 5. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

  Nezazidano stavbno zemljišče:
  parc.št. 622/5 njiva v izmeri 1.177 m², vpisana v zk vl. št. 819,
  parc.št. 624/4 cesta v izmeri 605 m², vpisana v zk vl. št. 793 obe k.o. Dravlje, skupaj 1.782 m²

  Zaključen: 3. 5. 2011 , odpiranje prijav: 5. 5. 2011