Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Javno naznanilo

  o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

  Zaključen: 8. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja javno zbiranje ponudb na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009,

  Zaključen: 20. 12. 2009 , odpiranje prijav: 12. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 28.12.2009 ob 11.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1,izvedla Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za zazidano stavbno zemljišče parc.št 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 2/1, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 3 k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 4/1, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/16, 62/3, 62/5, 62/6, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 6/1, 73/2, 73/13, 73/14 vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 6/2, 6/4, vse k.o. Spodnja Šiška, parc.št. 30/1 k.o. Zgornja Šiška, parc.št. 723/4, 723/9, 723/10, 723/11, vse k.o. Dravlje, parc.št. 724/3, 1644/3, 1644/15, 1644/16, 1644/17, 1644/18, 1644/19, 1644/20, 1752/7 vse k.o. Dravlje, parc.št. 714/1, 716/1, 717/4, 717/8 vse k.o. Dravlje z izhodiščno ceno 6.825.256,00 EUR. Več informacij preberite v razpisu javnega zbiranja ponudb za nepremičnine Mestne občine Ljubljana, ki je dne 11.12.2009 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na naši spletni strani.

  Zaključen: 21. 12. 2009 , odpiranje prijav: 28. 12. 2009

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01 v izmeri 30,60 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 8.E, pri podvložku št. 98/8, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 38/2, k.o. Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 8.E. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni pogodbi št. 35280-97/2007, z dne 21.08.2007.

  Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 60 v izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z identifikacijsko št. 309.E pri podvložku št. 2314/309, k.o. Tabor. Parkirno mesto se v naravi nahaja takoj pri vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom v II. klet; Parkirno mesto je prazno in prosto bremen

  Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja javno zbiranje ponudbna podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

  Zaključen: 20. 12. 2009 , odpiranje prijav: 12. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 26. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P2 v izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 68.E, pri podvložku št. 4506/2, k.o. Zgornja Šiška, kar v naravi predstavlja vetrolov, en prostor - salon, manjši hodnik, manjšo čajno kuhinjo in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 557/40, k.o. Zgornja Šiška, z ID številko 989. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 68.E. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni pogodbi št. 4404-6297/2001, z dne 08.11.2001.

  Zaključen: 21. 1. 2010 , odpiranje prijav: 26. 1. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Nezazidano stavbno zemljišče: Parc.št. 982/16 pot v izmeri 268 m², vpisano v zk vl. št. 1454 k.o. Črnuče. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja v območju urejanja BR 6/1, m.e. 8/1. Območje urejanja BR 6/1, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče ( Uradni list RS, št. 64/09).

  Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 10. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 61 v izmeri 12,10 m2, ki se nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z identifikacijsko št. 310.E pri podvložku št. 2314/310, k.o. Tabor. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti, takoj pri vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom v II. klet; Parkirno mesto je zasedeno z najemnikom, ki ima z Mestno občina Ljubljana sklenjeno najemno razmerje po pogodbi št. 35280-151/2006, z dne 05.10.2006 za nedoločen čas .

  Zaključen: 22. 2. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 62 v izmeri 11,90 m2, ki se nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z identifikacijsko št. 311.E pri podvložku št. 2314/311, k.o. Tabor. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti, takoj pri vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom v II. klet; Parkirno mesto je zasedeno z najemnikom, ki ima z Mestno občina Ljubljana sklenjeno najemno razmerje po pogodbi št. 35280-171/2006, z dne 09.11.2006 za nedoločen čas.

  Zaključen: 22. 2. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Nezazidano stavbno zemljišče: Parc.št. 937/127 dvorišče v izmeri 330 m², vpisano v zk vl. št. 1125 k.o. Šentvid nad Ljubljano. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 4/3 Pržanj, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja ŠS 4/3 Pržanj, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 - Dravlje.

  Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 10. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Nezazidano stavbno zemljišče: Parc.št. 344/4 dvorišče v izmeri 82 m², vpisano v zk vl. št. 855 k.o. Bežigrad. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 1/4 Koroška, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 1/4 Koroška, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 1 – Bežigrad zahod.

  Zaključen: 1. 2. 2010 , odpiranje prijav: 10. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 15. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Uradni popravek - Javno zbiranje ponudb

  Nezazidano stavbno zemljišče:parc.št. 250/464 njiva v izmeri 512 m², vpisano v zk vl. št. 6504 k.o. Trnovsko predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 2/6 Trnovo, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja VS 2/6 Trnovo, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 2 Trnovo – Tržaška cesta.

  Zaključen: 15. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 17. 6. 2010 , odpiranje prijav: 17. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

  Zaključen: 2. 4. 2010 , odpiranje prijav: 9. 4. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Zaključen: 21. 5. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb sta zemljišči s parcel. št. 205 – sadovnjak v izmeri 318 m2, kar v naravi predstavlja zelenico z drevjem, ki je na delu zemljišča obremenjena z zimskim vrtom in parcel. št. 204/2 – garaža v izmeri 22 m2, ki v naravi predstavlja garažni objekt.

  Zaključen: 15. 3. 2010 , odpiranje prijav: 23. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 4 v izmeri 48,46 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Cigaletova 7, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 13.E pri podvložku št. 626/4, k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor v naravi predstavlja predprostor, sanitarije in dve pisarni. Nepremičnina je prazna in prosta bremen.

  Zaključen: 15. 3. 2010 , odpiranje prijav: 23. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 5 v izmeri 97,01 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju objekta na naslovu Cigaletova 7, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 14.E pri podvložku št. 626/5, k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor v naravi predstavlja predprostor, sanitarije in štiri pisarne. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.

  Zaključen: 15. 3. 2010 , odpiranje prijav: 23. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 26. 4. 2010 , odpiranje prijav: 4. 5. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

  Zaključen: 26. 4. 2010 , odpiranje prijav: 4. 5. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

  Zaključen: 26. 4. 2010 , odpiranje prijav: 4. 5. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 7. 6. 2010 , odpiranje prijav: 11. 6. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 20. 7. 2010 , odpiranje prijav: 20. 7. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 20. 7. 2010 , odpiranje prijav: 20. 7. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Objava v Uradnem listu št. 42 z dne 28. 5. 2010. Dražba se bo vršila 11. junija v Klubu 15 s pričetkom ob 10. uri!

  Zaključen: 11. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Zaključen: 30. 6. 2010 , odpiranje prijav: 5. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 28. 6. 2010 , odpiranje prijav: 6. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 10. 7. 2010 , odpiranje prijav: 13. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 7. 6. 2010 , odpiranje prijav: 11. 6. 2010

 • Namera o ustanovitvi stavbne pravice

  Zaključen: 26. 6. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe so tri garaže v garažni hiši pod objektom na naslovu Grablovičeva 28, Ljubljana.

  Zaključen: 21. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v kletni etaži objekta na naslovu Vodovodna cesta 39.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v I. etaži objekta na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P/5 v pritličju objekta na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin

  Predmet javne dražbe je nepremičnina – pomožni prostor v kleti stanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 27, Ljubljana.

  Zaključen: 28. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Zaključen: 13. 8. 2010 , odpiranje prijav: 19. 8. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Zaključen: 31. 7. 2010 , odpiranje prijav: 10. 8. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na lokaciji Breg 22, Gosposka ulica 4 in Topniška 19.

  Zaključen: 18. 9. 2010 , odpiranje prijav: 23. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 10. 7. 2010 , odpiranje prijav: 13. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin(Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 26. 7. 2010 , odpiranje prijav: 28. 7. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnih dražb so tri parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 16. 11. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostor na Dalmatinovi ulici 6a in Miklošičeva ulica 16 (oba naslova za isto nepremičnino) v Ljubljani (št. 4780-560/2010).

  Zaključen: 6. 1. 2011 , odpiranje prijav: 6. 1. 2011

 • Javne dražbe za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javnih dražb so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana:

  Zaključen: 7. 12. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta - ŠPICA

  Zaključen: 22. 10. 2010 , odpiranje prijav: 27. 10. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  Poslovni prostor: Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna
  Poslovni prostor: Zaloška cesta 42

  Zaključen: 7. 1. 2011 , odpiranje prijav: 13. 1. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani (št. 4780-931/2008)

  Zaključen: 18. 12. 2010 , odpiranje prijav: 23. 12. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Tri garaže na naslovu Celovška cesta 140 v Ljubljani (št. 4780-929/2010)

  Zaključen: 18. 12. 2010 , odpiranje prijav: 23. 12. 2010

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 27. 12. 2010 , odpiranje prijav: 28. 12. 2010

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine

  poslovni prostor št. P02 v izmeri 62,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, Ljubljana

  Zaključen: 22. 2. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine

  garaža št. 1 v izmeri 18,12 m2, ki se nahaja v I. etaži prizidka na Poljanski cesti 15, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 22. 2. 2011

 • Javno zbiranje ponudb

  za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica

  Zaključen: 8. 3. 2011 , odpiranje prijav: 14. 3. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

  poslovni prostor št. P01 v izmeri 119,22 m2, ki se nahaja v II. kleti objekta na naslovu Pokopališka ulica 13, Ljubljana

  Zaključen: 18. 2. 2011

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe sta kletna poslovna prostora št. K01 v izmeri 33,60 m2 in kletni poslovni prostor št. K02, v izmeri 19,90 m2.

  Zaključen: 13. 4. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  POSLOVNI PROSTOR: Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna

  Zaključen: 4. 3. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

  predmet oddaje v najem so poslovni prostori na naslednjih lokacijah:
  Trubarjeva ulica 7, Gosposvetska cesta 12, Topniška cesta 19, Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod), Vošnjakova ulica 4, Stari trg 21

  Zaključen: 14. 5. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

  Nezazidano stavbno zemljišče:
  parc.št. 622/5 njiva v izmeri 1.177 m², vpisana v zk vl. št. 819,
  parc.št. 624/4 cesta v izmeri 605 m², vpisana v zk vl. št. 793 obe k.o. Dravlje, skupaj 1.782 m²

  Zaključen: 3. 5. 2011 , odpiranje prijav: 5. 5. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo skupnega dela stavbe (del na odkriti terasi v 6. nadstropju stanovanjske stavbe) na Valvasorjevi ulici 12, Ljubljana

  Zaključen: 7. 3. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja v skladu s četrtim odstavkom 48. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 s spremembami in dopolnitvami)

  Zaključen: 21. 4. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture za potrebe območja urejanja ŠO ½ Šiška, ŠT ½ Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 10. 5. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 2272/24 neplodno v izmeri 33 m², vpisano v zk vl. št. 1529 k.o. Stožice, v območju urejanja BS 4/5 Tomačevo.

  Zaključen: 3. 3. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino - stavba, ki se nahaja na naslovu Tržaška cesta 82, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 869, k.o. Vič.

  Zaključen: 22. 2. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo ateljejev

  na Gornjem trgu 44 in Masarykovi 24

  Zaključen: 24. 6. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

  poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 46,13 m2, ki se nahaja v pritličnem poslovnem objektu na naslovu Nove Fužine 7, Ljubljana

  Zaključen: 27. 5. 2011 , odpiranje prijav: 31. 5. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine MOL

  nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 690/7 njiva/travnik v izmeri 1.289 m², vpisana v zk vl. št. 1019, k.o. Moste.

  Zaključen: 11. 6. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za poslovni prostor na naslovu Tržaška cesta 24, v Ljubljani.

  Zaključen: 14. 6. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino id. oznako 1737-516-41, ki predstavlja hišniško dvosobno stanovanje v visokem pritličju poslovne zgradbe Komenskega 7, 1000 Ljubljana v izmeri 66,78 m2, stoječi na parc. št. 2457, k.o. 1737 Tabor.

  Zaključen: 8. 6. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 788/4 sadovnjak v izmeri 557 m², vpisano v zk vl. št. 558 k.o. Moste, v območju urejanja MM5/1 Toplarna.

  Zaključen: 8. 6. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišča parc. št. 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, vsa k.o. Slape in zemljišča parc. št. 420/33, 420/14, 410/8, 410/14, 410/12, 420/4, vse k.o. Slape.

  Zaključen: 23. 5. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

  parc. št. 359, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložku št. 50, k.o. Poljansko predmestje in v naravi predstavlja stavbo št. 531 v skupni izmeri 87 m2 in dvorišče v izmeri 197 m2 na naslovu Zarnikova 5, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 1. 7. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 1532/9 dvorišče v izmeri 13 m², k.o. Glince, v območju urejanja DR –Dravlje

  Zaključen: 20. 7. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnino parc. št. 1707/41, stanovanjska stavba 48 m2, parc. št. 1707/230, garaža 40 m2 in dvorišče 181 m2 ter parc. št. 1707/244, dvorišče 156 m2, vse k.o. Trnovsko predmestje, ki se nahajajo na območju Ceste dveh cesarjev.

  Zaključen: 7. 7. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za zemljišče, parc. št. 250/980 dvorišče v izmeri 90 m², k.o. Trnovsko predmestje, v območju urejanja TR -Trnovo.

  Zaključen: 28. 6. 2011

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Grablovičeva ulica 50

  Zaključen: 23. 7. 2011

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št.: 540/2, 543/2 in 1082/38, vse k.o. Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 11. 8. 2011